Över­sväm­ning på Sven­ne­bygränd

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

För tred­je gång­en ba­ra i år har de­ras bo­stad på Sven­ne­bygränd sväm­mats över av he­la trapp­upp­gång­ens spol­vat­ten.

– Fa­mil­je­bo­stä­der un­der­sö­ker felet, men hit­tar ingen­ting, sä­ger Ab­di­ka­dir Ke­i­nan.

Ab­di­ka­dir Ke­i­nan och Fah­mo Afrah bor med si­na barn i en lä­gen­het på bot­ten­plan på Sven­ne­bygränd i Rin­ke­by.

När det blir stopp i av­lop­pet i hu­set, är de­ras lä­gen­het den lägs­ta punk­ten där vatt­net kan for­sa ut. Och det gör det. De har bott i sam­ma lä­gen­het se­dan 2006 och en­ligt Ab­di­ka­dir Ke­i­nan har pro­ble­met med över­sväm­ning­ar fun­nits se­dan de flyt­ta­de in, 2–3 gång­er om året. Se­nast hän­de det i mån­dags.

– Fa­mil­je­bo­stä­der un­der­sö­ker felet, men hit­tar ingen­ting, sä­ger Ab­di­ka­dir Ke­i­nan.

Hall­mat­tor­na har de fått slänga fle­ra gång­er och tvätt­ma­ski­nen hål­ler på att ros­ta sön­der. Lyck­ligt­vis har det all­tid va­rit nå­gon hem­ma; att de snabbt har kun­nat in­gri­pa har räd­dat sto­ra vär-

den i lä­gen­he­ten, an­nars skul­le bå­de väg­gar och golv ha för­störts.

– Vi ring­er jour­num­ret, men de kan in­te all­tid kom­ma på en gång. Då får man stå här och sku­ra, sä­ger Fah­mo Afrah, som blev tvung­en att stan­na hem­ma från sko­lan i mån­dags. Och var­je gång nå­gon i hu­set spo­lar kom­mer det ut mer vat­ten.

Först kom­mer en spol­bil för att slanga ut vatt­net ur lä­gen­he­ten, se­dan en sa­ne­rings­fir­ma och där­ef­ter vän­tar av­fukt­ning. I 2–3 må­na­der får fa­mil­jen ha en av­fuk­ta­re i hal­len och den för ovä­sen 24 tim­mar om dyg­net.

– Var­för be­ta­lar vi ens hy­ra för att bo här? sä­ger Ab­di­ka­dir Ke­i­nan.

Helst skul­le de vil­ja by­ta lä­gen­het, men de vill in­te bo mind­re och har tac­kat nej till ett så­dant er­bju­dan­de.

Jen­ny Bicho är press­an­sva­rig på Fa­mil­je­bo­stä­der.

Hon be­rät­tar att de gjort en ka­me­rasök­ning, men in­te hit­tat någ­ra fel el­ler hin­der i ka­na­ler­na, där­e­mot har de hit­tat sa­ker som in­te ska va­ra där.

– Felet är tro­ligt­vis att det har spo­lats ner sa­ker i to­a­let­ten som in­te ska spo­las ner där. I da­gar­na har vi gått ut med in­for­ma­tion om vad som får spo­las ner i to­a­let­ten, det är allt­så ba­ra av­fö­ring och to­a­lett­pap­per.

– En­ligt den in­for­ma­tion jag har fått är det här fem­te till­fäl­let, de har fått en hy­res­re­duk­tion. Dess­utom har de fått er­bju­dan­de om en an­nan lä­gen­het, som de har tac­kat nej till.

Ska nå­gon alls bo i en så­dan lä­gen­het där över­sväm­ning­ar sker så of­ta?

– Vi be­kla­gar men ty­värr kan det­ta hän­da om man spo­lar ner fel sa­ker i to­a­let­ten. Vi in­for­me­rar hy­res­gäs­ter­na i fas­tig­he­ten och hop­pas att det in­te ska hän­da igen.

En sak som Ab­di­ka­dir Ke­i­nan re­a­ge­rat starkt på, är att skit­vatt­net spo­las ut från lä­gen­he­ten och direkt ut på den lil­la lek­plat­sen ut­an­för.

När tid­ning­en frå­gar Jen­ny Bicho om det, sä­ger hon att hon in­te kän­ner till det, ut­an mås­te kol­la upp det och åter­kom­ma.

Vatt­net spo­las se­dan ut ur lä­gen­he­ten.

FO­TO: IDA NIL­SING

ÖVER­SVÄM­NING. Det är tred­je gång­en ba­ra det här året som vat­ten från to­a­let­ten spo­las ut i hal­len och var­dags­rum­met i lä­gen­he­ten på Sven­ne­bygränd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.