Akro­po­lis föll mot Dal­kurd

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

En vik­tig hem­ma­match mot Dal­kurd var det som vän­ta­de Akro­po­lis i för­ra om­gång­en. Trots att det var hem­ma­la­get som äg­de mat­chen var det till slut Dal­kurd som ef­ter straff i slut­mi­nu­ten vann med 0–1.

Än­nu en folk­fest vän­ta­de på Spånga IP då Akro­po­lis tog emot Dal­kurd. Det var dags för se­ri­e­fi­nal. En strå­lan­de sol och en ly­san­de gräs­mat­ta gjor­de att för­ut­sätt­ning­ar­na för en rik­tigt bra fot­bolls- match in­te kun­de bli bätt­re.

Det var hem­ma­la­get som äg­de mat­chen. Akro­po­lis fick se­ri­e­le­dar­na att se me­del­måt­ti­ga ut och Dal­kurd fick in­te till många av­slut.

I den förs­ta halv­le­ken kän­de de två la­gen på varand­ra och släpp­te in­te till någ­ra ytor alls. Bå­de Akro­po­lis och Dal­kurd låg tätt i si­na po­si­tio­ner vil­ket gjor­de att det blev yt­terst få far­li­ga chan­ser.

Si­mon Lund­gren i Akro­po­lis-må­let fick där­e­mot stå för en yt­terst fin pa­rad då

hem­ma­för­sva­ret bjöd på ett fri­lä­ge.

I den and­ra halv­le­ken var det Akro­po­lis som tog takt­pin­nen från start. Man ha­de ett stän­digt tryck på mål och fick till fler­ta­let rik­tigt fi­na mål­chan­ser. Än­då var det ing­et som slank in mel­lan stol­par­na.

Det fanns dock en solklar hands-si­tu­a­tion som do­ma­ren mis­sa­de. Akro­po­lis mis­sa­de där­med 1-0-led­ning­en. Dal­kurd kom ald­rig rik­tigt in i mat­chen men man vi­sa­de än­då att man är ett topp­lag och att man le­der se­ri­en av en an­led­ning. Akro­po­lis där­e­mot blot­ta­de sin oru­tin när bor­t­a­la­get kom lö­pan­des och en av la­gets unga bac­kar blev li­te för hård i straff­om­rå­det.

Do­ma­ren blås­te straff och 0-1 var ett fak­tum. Nå­got orätt­vist kan tyc­kas då ett oav­gjort re­sul­tat ha­de va­rit mer ta­la­de för match­bil­den.

Akro­po­lis hu­vud­trä­na­re Gi­an­nis Tsom­bos är trots för­lus- ”Nu slog vi den av­gö­ran­de pas­sen

li­te för ti­digt.” ten mer än nöjd med la­gets in­sats.

– Det känns själv­klart bit­tert att mis­sa poäng då vi helt klart var det bätt­re la­get. Att do­ma­ren väl­jer att dö­ma bort en solklar straff känns ock­så fel. Men över­lag är jag jät­te­nöjd med pre­sta­tio­nen. Vi tog bort de­ras far­li­ga spe­la­re och för­sva­ra­de oss bra.

Han me­nar än­då att det finns ett par sa­ker man be­hö­ver för­bätt­ra till näs­ta match.

– Fram­förallt mås­te vi byg­ga upp an­fal­len bätt­re. Nu slog vi den av­gö­ran­de pas­sen li­te för ti­digt.

I näs­ta se­ri­e­match spe­lar Akro­po­lis i Motala mot lo­ka­la Motala AIF. Mat­chen kom­mer att spe­las på Idrottspar­ken sön­da­gen den 13 sep­tem­ber och star­tar kloc­kan 17:00.

– Nu tän­ker vi fram­åt. Vi har än­då ta­git oss för­bi bå­de Umeå och Dal­kurd vil­ka är två svå­ra mat­cher. Al­la mat­cher som spe­las nu i se­ri­ens slut­ske­de är som små se­ri­e­fi­na­ler. För oss gäl­ler det ba­ra att hop­pa till­ba­ka upp på vinnar­tå­get. Vi får in­te tän­ka allt för myc­ket, då kom­mer po­äng­en att kom­ma, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

ÄG­DE MAT­CHEN. Det var helt klart Akro­po­lis som äg­de mat­chen.

BRA DRAG. Dal­kurd kom med en grym klack och det var bra drag på läk­tar­na. 1490 åskå­da­re var på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.