Scen för ung ta­lang

Dan­sa, pa­u­sa, sjunga och ta­la om ar­be­te och ut­bild­ning. Allt det­ta blan­das på sce­nen i Nydals­par­ken när Tens­ta ta­lang och ung­doms­fes­ti­val in­tar den, och trots att reg­net fal­ler ner, är stäm­ning­en på väg upp.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

På sce­nen i Nydals­par­ken är Mo­ses Nga­bo från The Vo­ice of Tens­ta i full färd med att dra igång publi­ken och de­la ut bio­bil­jet­ter till den som jub­lar högst; han fix­ar dan­s­täv­ling­ar och pre­sen­te­rar unga ta­lang­er från he­la Stock­holm.

För förs­ta gång­en se­dan star­ten 2009 är Tens­ta Ta­lang i år öp­pen för del­ta­ga­re från he­la sta­den. En av dem är Ca­ma­ri­ta från Al­by (som har en bäs­tis i Tens­ta) som sjöng lå­ten ”Un­fait­h­ful”.

– Jag viss­te in­te att det var en täv­ling först och när jag fick ve­ta det blev jag ner­vös, men så fort jag klev på sce­nen slapp­na­de jag av, sä­ger hon.

Strax där­ef­ter kli­ver 10-åri­ga Na­dir från Tens­ta upp, för­vis­so ut­an­för ta­lang­täv­ling­en, men att han be­sit­ter en stor ta­lang tviv­la­de ing­en på, han dan­sa­de skjor­tan av al­la run­tom­kring och ploc­ka­de gi­vet­vis hem en bio­bil­jett.

– Jag har dan­sat i tre år. Bå­de hem­ma och på sko­lan, sä­ger han ef­teråt. Ett mer ud­da in­slag är när ung­doms­kon­su­len­ten Åsa Gusta­vii kli­ver upp på sce­nen för att pra­ta om ar­be­te och möj­lig­he­ter.

Åsa Gusta­vii

grun­da­de ”Ta­lang Te ns t a” 2009, då job­ba­de hon som fäl­tas­si­stent, och var ide­ellt en­ga­ge­rad i Tens­ta mark­nad och ha­de fått i upp­drag att fixa nå­got för ung­do­mar på Tens­ta mark­nad. Nu­me­ra är hon ung­doms­kon­su­lent, och tyck­te att det var dags för Jobb­torg fokus unga Kis­ta, där hon job­bar, att tes­ta ett nytt grepp för att kom­ma i kon­takt med ar­bets­lö­sa ung­do­mar. Hen­nes mål­grupp är 20–29-åring­ar som var­ken job­bar el­ler går i sko­lan, och årets sam­ar­be­te mel­lan Jobb­torg och Tens­ta ung­doms­fes­ti­val är hen­nes ini­ti­a­tiv.

– Vi vill va­ra här för att vi­sa att vi finns och ska­pa en po­si­tiv opi­ni­on kring vad Jobb­torg kan er­bju­da, sä­ger Åsa Gusta­vii.

En vik­tig del av sam­ar­be­te är att ama­tö­rer ska mö­ta proffs, en ung kil­le el­ler tjej, som Na­dir el­ler Ca­ma­ri­ta, får stå på sam­ma scen som den in­ter­na­tio­nel­la kän­da grup­pen Pa­ne­tos, till ex­em­pel.

För att nå ut till de unga var­va­des fre­da­gens fram­trä­dan­de med en in­ter­ak­tiv fö­re­läs­ning om ar­bets­mark­nad och vad Jobb­torg gör. Och att det sker un­der en ta­lang­täv­ling är ing­en slump.

– Al­la har en ta­lang, men al­la ta­lang­er mås­te od­las och då mås­te vi ska­pa fo­rum för det. Att se och od­la sin ta­lang hjäl­per en att ska­pa en vi­sion för fram­ti­den. Har man inga dröm­mar kan man in­te pla­ne­ra nå­got. Många tror att det är för sent när man fyllt 18–19, men det är in­te för sent!

Idén om sam­ar­be­tet är Åsa Gusta­vi­is, men yt­terst är det po­li­ti­ker­na som be­stäm­mer och skju­ter till peng­ar, så ini­ti­a­ti­vet kom­mer att ut­vär- de­ras. Men just i år har sam­ar­be­tet möj­lig­gjort dröm­bok­ning­en Pa­ne­tos, som klev på se­na­re på kväl­len för att dan­sa och pa­u­sa. Och även de drog sitt strå till stac­ken för att sä­ga någ­ra väl val­da ord om ar­be­te och ut­bild­ning.

VIN­NA­RE.

Na­dir, 10 år, dan­sa­de hem en bio­bil­jett.

FO­TO: IDA NIL­SING

TA­LANG. Många unga ta­lang­er syn­tes på sce­nen i Nydals­par­ken un­der Tens­ta ung­doms­fes­ti­val för­ra fre­da­gen.

Åsa Gusta­vii.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.