Fö­re­läs­ning med ekokoc­ken

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Kok­bok för det smar­ta kö­ket pre­sen­te­ras plus fö­re­läs­ning med ekokoc­ken Ca­ro­la Mag­nus­son. En tred­je­del av de svens­ka hus­hål­lens kli­mat­på­ver­kan kom­mer från ma­ten. Där­för har Stock­holms stad ta­git fram Kli­mats­mar­ta tips och re­cept för al­la Stock holms var­dagskoc­kar! Mel­lan kloc­kan 15.00–20.00 är Stock­holms stad på plats och sva­rar på frå­gor om mat och kli­mat och de­lar ut kli­mat­kok­bo­ken. Kloc­kan 16.00–16.45 och 18.00–18.45 ger för­fat­ta­ren och ekokoc­ken Ca­ro­la Mag­nus­son en fö­re­läs­ning om mil­jö och mat. En in­spi­re­ran­de fö­re­läs­ning med go­da tips. Vi de­lar ut ett ex­em­plar av kok­bo­ken till al­la som kom­mer på fö­re­läs­ning­en. In­går i pro­gram­met för Bli kli­mats­mart! Kam­pan­j­vec­kor på Kis­ta Bib­li­o­tek 1427 sep­tem­ber. Al­la ak­ti­vi­te­ter är gra­tis. Väl­kom­na! Plats: Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.