MER Ta­lang Tens­ta

Vi i Kista - - KULTUR -

SÅNG­ERS­KA. JOBB­FO­KUS. För förs­ta gång­en sam­ar­be­ta­de Ta­lang Tens­ta även med Jobb­torg Kis­ta. ”Vi mås­te hit­ta nya sätt att nå de unga” sa jobb­kon­su­len­ten Åsa Gusta­vii.

Tens­ta ar­ran­ge­ras se­dan 2009 med syf­te att upp­märk­sam­ma unga ta­lang­er, pe­ka på möj­lig­he­ter istäl­let för pro­blem och bi­dra till en po­si­tiv bild av för­or­ten Tens­ta. TA­LANG TENS­TA är ett kre­a­tivt fo­rum för unga ak­tö­rer i Tens­ta in­om musik, dans och sång el­ler and­ra sce­nis­ka konst­for­mer. Förs­ta pris är en ut­veck­ling av ta­lang­en un­der året i sam­ar­be­te med pro­fes­sio­nel­la ar­tis­ter och 3000 kro­nor.

2014 ar­ran­ge­rar för­e­ning­ar­na Vo­ice of Tens­ta och Fun­daçao In­ter­na­cio­nal Ca­po­ei­ra An­go­la i Tens­ta en ung­doms­fes­ti­val da­gen fö­re Tens­ta Mark­nad i ett tätt sam­ar­be­te med varand­ra och med Tens­ta Mark­nads Kom­mit­te.

pla­ne­ras, för­be­reds och ut­förs med och av unga i Tens­ta.

of Tens­ta har för­be­re­dan­de au­di­tions och ut­tag­ning­ar un­der ung­doms­fes­ti­va­len.

en ju­ry väljs tre fi­na­lis­ter ut som täv­lar da­gen ef­ter om förs­ta pris på mark­na­dens sto­ra scen. Vin­na­ren rös­tas de­mo­kra­tiskt fram av publi­ken.

kan del­ta? år har vi slo­pat ål­ders­gräns och geo­gra­fis­ka bar­riä­rer.Vi vill att så många som möj­ligt ska va­ra med att va­ra med i Ta­lang Tens­ta! Bor du ut­med den blå T-ba­ne­lin­jen Hjuls­ta – Kungs­träd­går­den är du väl­kom­men att vi­sa upp din ta­lang.

Ca­ma­ri­ta från Al­by del­tog i täv­ling­en med att sjunga ”Un­fait­h­ful”.

TA­LANG

SE­DAN

TA­LANG­JAK­TEN

VO­ICE

GE­NOM VEM I

in­te! Tens­ta be­hö­ver just dig!

i sång, dans musik, cir­kus el­ler vad du vill!

TVE­KA

UPP­TRÄD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.