Mool Heuk Gil – en ska­de­fri sport

Vi i Kista - - SPORT - Elin.nord­lund@di­rekt­press.se 070-78 72 072

Ska­dor är van­ligt in­om kamp­spor­ten. Det finns dock en kamp­sports­form som är helt ska­de­fri – Mool Heuk Gil. Det är en mo­dern konst byggd på er­fa­ren­het, eg­na upp­le­vel­ser och fi­lo­so­fis­ka vär­de­ring­ar.

lo­kal har ett gäng för­vän­tans­ful­la barn och ung­do­mar sam­lats. Det är ett av de förs­ta trä­nings­till­fäl­le­na ef­ter som­ma­ren och många har in­te sett varand­ra på fle­ra må­na­der. Fle­ra för­äld­rar är även på plats för att stöt­ta si­na barn när de ut­ö­var den ska­de­fria kamp­sports­for­men Mool Heuk Gil.

Det var i Akal­la som Mool Heuk Gil föd­des år 1997. Grand Mas­ter WonSup Lim, som länge va­rit ak­tiv in­om taekwon­don, trött­na­de på de många ska­dor som upp­stod.

– Det är in­te ba­ra un­der mat­cher man ska­das. Många ska­dor in­träf­far på trä­ning. Jag vil­le kom­ma bort från det, sä­ger han.

Men det var in­te för­rän 2003 som spor­ten bör­ja­de ut­övas. Mool Heuk Gil är ett helt nytt sätt att tän­ka. Man fo­ku­se­rar in­te ba­ra på krop­pen, te­o­ri är ock­så vik­tigt. Ett av hu­vud­må­len är att ska­pa en bätt­re värld.

I en

Won-Sup Lim be­rät­tar att man trä­nar sig i för­sik­tig­het och re­spekt sam­ti­digt som man får mo­tion.

– Vi ut­veck­lar krop­pens rör­lig­het. Var­je rö­rel­se och möns­ter vi gör har en till­hö­ran­de livs­fi­lo­so­fi. Ge­nom sä­ker spar­ring lär vi oss att ta hän­syn till vår spar­ring­part­ner.

Ha­tice Tun­cay var även hon länge ak­tiv in­om taekwon­don. Tack va­re Grand Mas­ter Won-Sup Lim hit­ta­de hon den ska­de­fria kamp­spor­ten för un­ge­fär tio år se­dan. Hon fast­na­de direkt. Nu har hon svart bäl­te och är of­ta med och un­der­vi­sar.

– Jag tyck­te att Mool Heuk Gil ver­ka­de myc­ket bätt­re och jag gil­la­de fi­lo­so­fin. Här får vi lä­ra oss in­ne­bör­den av all­ting och det går in­te ut på att slåss.

Grand Mas­ter

HELT NY. Det är en helt ny kamp­konst som grun­da­des av Grand Mas­ter Won-Sup Lim. MÅNGA FLIC­KOR. Det är många flic­kor som tyc­ker om och ut­ö­var Mool Heuk Gil.

När det kom­mer till att lä­ra sig in­ne­bör­den av all­ting har man ta­git fram ett

helt eget mo­ment för just det.

– Vi lå­ter bar­nen skri­va upp­sat­ser. Då får de till ex­em­pel för­kla­ra vad det in­ne­bär att hål­la ett löf­te. El­ler vil­ka dröm­mar de har.

Mitt un­der trä­ning­en bör­jar två poj­kar tjaf­sa. Då kli­ver Ha­tice Tun­cay in och kor­ri­ge­rar dem.

– Det är som sagt väl­digt vik­tigt in­om Mool Heuk Gil att man re­spek­te­rar varand­ra. Det är nå­got de får med sig ut i li­vet.

”Här får vi lä­ra oss in­ne­bör­den av all­ting och det går in­te ut på att

slåss.”

Elin Nord­lund

FO­TO: ELIN NORD­LUND

sporttips! Mai­la mig mer än gär­na på elin.nord­lund@di­rekt­press.se

Elin Nord­lund

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.