Kän­da ar­tis­ter lär ut allt de kan

Adam Tens­ta, Tim­buk­tu och Cher­rie blir lä­ra­re på en ny låt­skrivar­kurs i Rin­ke­by i höst. I slu­tet av ok­to­ber kör de igång i Rin­ke­by Fol­kets Hus och al­la hög­sta­di­eung­do­mar är väl­kom­na att sö­ka.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida Nil­sing

En ny ex­klu­siv låt­skrivar­kurs för unga star­tar i Rin­ke­by i ok­to­ber. Det är tre kän­da svens­ka ar­tis­ter, Adam Tens­ta, Tim­buk­tu och Cher­rie, som kom­mer att hål­la i den.

– Det är de­ras kurs och de kom­mer att va­ra med. Adam vid al­la till­fäl­len och Ja­son och Cher­rie vid un­ge­fär hälf­ten var. Dess­utom kom­mer de att ploc­ka in per­so­ner från si­na nät­verk, sä­jer Amir Sa­ja­di, från stif­tel­sen Roya Founda­tion, som dri­ver kur­sen.

Låt­skrivar­kur­sen är den förs­ta in­om ra­mar­na för den nya fri­tids­verk­sam­he­ten Jär­va­klub­ben, vars syf­te är att få bar­nen ”att ut­fors­ka och ut­veck­la si­na dröm­mar”. Kur­sen kom­mer att hål­las i Rin­ke­by Fol­kets Hus.

Jär­va­klub­ben är ett ini­ti­a­tiv från sam­ma stif­tel­se som ska star­ta den nya fri­sko­lan, Jär­va­sko­lan, men det är in­te sam­ma sak. Fri­tids­verk­sam­he­ten kom­mer att va­ra öp­pen för al­la och in­te ba­ra för sko­lans ele­ver, och fort­sät­ta pa­ral­lellt med skol­verk­sam­he­ten när sko­lan öpp­nar.

Och re­dan nu har unga från he­la stan an­sökt om att få del­ta i kur­sen.

– Vi har fått in 40 an­mäl­ning­ar från he­la stan, från Sö­der, Val­len­tu­na, Jär­va och Sjösta­den, sä­ger Amir Sa­ja­di.

Ar­ran­gö­rer­na har satt an­ta­let del­ta­ga­re till max 15, men even­tu­ellt kan det bli fler plat­ser ef­tersom in­tres­set för kur­sen är så stort.

– Vi tit­tar på det just nu, sä­ger Amir Sa­ja­di.

Hur de ska gö­ra ur­va­let är in­te rik­tigt klart, mer än att det ska va­ra hälf­ten kil­lar och hälf­ten tje­jer. Och det finns en vik­tig tan­ke bakom kur­sen.

– Vi vill ge bar­nen ett verk­tyg att ge ut­lopp för si­na dröm­mar; för fru­stra­tion och hopp. Mu­si­ken blir ett sätt att an­vän­da språ­ket som verk­tyg.

Cir­ka 80 pro­cent av kur­sen kom­mer att hand­la om låttex­ter, och 20 pro­cent om att ton­sät­ta tex­ter­na.

Förs­ta kurs­till­fäl­let hålls i slu­tet av ok­to­ber, så det går fort­fa­ran­de bra att sö­ka kur­sen som rik­tar sig till ung­do­mar i års­kur­ser­na 6–9, och är kost­nads­fri.

FO­TO: VAL­TER FRANK

KURS. Adam Tens­ta, Cher­rie och Tim­buk­tu kom­mer att hål­la i en låt­skrivar­kurs i Rin­ke­by Fol­kets Hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.