Mins­kad ar­bets­lös­het i Rin­ke­by och Tens­ta

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Fler är sys­sel­sat­ta i Tens­ta och Rin­ke­by nu än på 1990-ta­let. En ny rap­port från SCB vi­sar att an­de­len för­värvs­ar­be­tan­de i Tens­ta har ökat med 24 pro­cent.

Sta­tis­tis­ka central­by­rån (SCB) har un­der­sökt ut­veck­ling­en i de fem­ton stads­de­lar som in­går i det så kal­la­de ur­ba­na ut­veck­lings­ar­be­tet. Det är stads­de­lar där en stor an­del av in­vå­nar­na är ar­bets­lö­sa, le­ver på för­sörj­nings­stöd och där många ele­ver in­te blir be­hö­ri­ga att sö­ka till gym­na­si­et – och där in­går Rin­ke­by och Tens­ta.

Re­sul­ta­ten i rap­por­ten ”In­teg­ra­tion – med fokus på 15 stads­de­lar” vi­sar bland an­nat att:

– An­de­len för­värvs­ar­be­tan­de män har ökat i el­va av fem­ton stads­de­lar och an­de­len för­värvs­ar­be­tan­de kvin­nor har ökat i nio av fem­ton stads­de­lar mel­lan pe­ri­o­der­na 1997–1999 och 2011– 2013.

– An­de­len in­vå­na­re med för­sörj­nings­stöd har mins­kat i tio av fem­ton stads­de­lar se­dan slu­tet av 1990-ta­let.

– Den ne­ga­ti­va tren­den med mins­kan­de an­del be­hö- ri­ga till gym­na­si­et har av­stan­nat i stads­de­lar­na.

I Tens­ta har an­de­len för­värvs­ar­be­tan­de ökat med 24 pro­cent se­dan i slu­tet av 1990-ta­let, och av al­la de un­der­sök­ta om­rå­de­na, till­hör Tens­ta topp tre med 58 pro­cent för­värvs­ar­be­tan­de män.

Sam­ti­digt är skill­na­den jäm­fört med ri­ket stor. I de 15 stads­de­lar­na to­talt för­värvs­ar­be­ta­de drygt 40 pro­cent av kvin­nor­na och drygt 50 pro­cent av män­nen år 2013, vil­ket är en be­tyd­ligt läg­re ni­vå än i Sve­ri­ge to­talt.

Vi­da­re har lång­tids­ar­bets­lös­he­ten mins­kat i he­la lan­det se­dan slu­tet av av 1990-ta­let, men sam­ti­digt har den ökat bland kvin­nor i sju av de un­der­sök­ta stads­de­lar­na, bland an­nat i Rin­ke­by.

Un­der­sök­ning­en vi­sar ock­så att an­de­len med ef­ter­gym­na­si­al ut­bild­ning som har yr­ken med krav på ef­ter-

gym­na­si­al ut­bild­ning har mins­kat.

År 2008 var an­de­len gym­na­sie­be­hö­ri­ga ele­ver i stads­de­lar­na om­kring 61 pro­cent, se­dan dess har an­de­len ökat med 3 pro­cen­ten­he­ter för flic­kor och 1 pro­cen­ten­het för poj­kar. Tren­den med

FO­TO: MOSTPHOTOS

MINS­KAD AR­BETS­LÖS­HET. Ar­bets­lös­he­ten har mins­kat i Rin­ke­by och Tens­ta se­dan slu­tet på 1990-ta­let, det vi­sar en ny rap­port från SCB.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.