Nya bu­ti­ker öpp­na­de på Rin­ke­by­strå­ket

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

In­ne på Sa­long Ze­ki sker pre­miär­klip­pet, på El­le Sa­long pra­tar äga­ren i te­le­fon, Nu­ra Ibra­him på Nu­ra fa­shion är upp­ta­gen med kun­der, och på rö­da mat­tan ut­an­för Te­le2­bu­ti­ken är det så myc­ket folk att man in­te ens kom­mer in. Men det gör ing­et för stäm­ning­en i kön är rätt fan­tas­tisk än­då.

Tors­da­gen var en bråd dag på Rin­ke­by­strå­ket, då var det pre­miär för de fy­ra förs­ta fö­re­ta­gen: Två fri­sörsa­long­er, en mo­de­bu­tik och en te­le­fon­af­fär.

Ka­ri­ma Dri­di, äga­re av den nya skön­hets­sa­long­en El­le sa­long, slår sig ner en li­ten stund. Hon har re­dan haft kun­der på för­mid­da­gen och he­la ti­den ki­kar ny­fik­na be­sö­ka­re in i sa­long­en. Hon har en fri­sörsa­long i Rin­ke­by se­dan ti­di­ga­re, men den nya El­le Sa­long är ba­ra för kvin­nor.

– Jag pra­ta­de med många kvin­nor och de gil­la­de min idé.

I sa­long­en er­bju­der Ka­ri­ma Dri­di allt från fix av ögon­bryn och makeup, till klipp­ning, färg och fot­vård. Den nya sa­long­en är en full-

fjäd­rad skön­hets­sa­long, och en trap­pa upp, ovan­för det lju­sa rum­met med sto­ra föns­ter mot ga­tan, finns plats att ut­fö­ra be­hand­ling­ar helt ut­an in­syn.

– Jag vill ha fri­het när jag job­bar och jag märk­te på kun­der­na att de in­te kän­da sig fria på en mix­ad sa­long, där­för blir det en damsa­long här.

Vi pra­tar om det nya Rin­ke­by­strå­kets be­ty­del­se för Rin­ke­by, och Ka­ri­ma Dri­di tror att den blir stor:

– Det kom­mer att va­ra jät­te­vik­tigt, här pas­se­rar man på väg till bus­sen och till tor­get, det är som hjär­tat, sä­ger hon.

På and­ra si­dan ga­tan, in­ne på Ze­ki hår­sa­long, sit­ter en rad unga män och vän­tar på att få ta plats i fri­sörsto­len. Här hin­ner man av­hand­la många sam­tal­säm­nen, allt från ut­ri­kes­po­li­tik, till hur man blev klippt som li­ten med en ka­rott på hu­vu­det. Någ­ra pot­tor syns in­te till, där­e­mot finns en spril­lans ny barn­stol i form av en bil med en ratt att snur­ra på sam­ti­digt som man sit­ter stil­la.

Ut­an­för den nya Te­le2­bu­ti­ken läng­re ned på ga­tan, är till och med rö­da mat­tan ut­rul­lad. Här vill kön ald­rig ta slut, men det går att roa sig me­dan man vän­tar. I kön står vän­ner­na Ti­ba, Ma­ry­am och Sa­ra.

Ska ni kö­pa nå­got?

– Nej, jag är pank! sä­ger Ti­ba.

Men den här pre­miär-da­gen be­hö­ver man in­te en kro­na på fic­kan för att kun­na roa sig på Rin­ke­by­strå­ket.

Ida Nil­sing

”Jag pra­ta­de med många kvin­nor och de gil­la­de min idé.”

EL­LE SA­LONG. Ka­ri­ma Dri­di har en sa­long i Rin­ke­by se­dan ti­di­ga­re, men hen­nes kvinn­li­ga kun­der har länge ef­ter­frå­gat en damsa­long, där­för öpp­nar hon nu El­le Sa­long på Rin­ke­by­strå­ket.

ZAKARIYE SAAALX JOB­BA­DE MED JORD­BRUK OCH BILREPARATIONER I SO­MA­LIA. Att klip­pa and­ra var då en hob­by, nå­got han ha­de lärt sig av släk­ting­ar som var fri­sö­rer. Han tving­a­des fly från So­ma­lia på grund av in­bör­des­kri­get, och kom till Sve­ri­ge 2005, i tors­dags slog han upp por­tar­na till sin nya sa­long ”Ze­ki Hår­sa­long” på Rin­ke­by­strå­ket.

FO­TO:IDA NIL­SING

PÅ RÖ­DA MAT­TAN. Sa­ra, Ti­ba och Ma­ry­am i kön till Te­le2-bu­ti­ken på pre­miär­da­gen för­ra tors­da­gen. Här fick man vän­ta för att kom­ma in, men det gick att roa sig un­der ti­den.

PRE­MIÄR. I tors­dags öpp­na­de de förs­ta fö­re­ta­gen på nya Rin­ke­by­strå­ket. Många ny­fik­na Rin­ke­by­bor ha­de kom­mit till pre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.