Kis­ta Ga­laxy till Div 3

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Elin Lörn­bo

Kis­ta Ga­laxy fort­sät­ter att im­po­ne­ra, åter­i­gen avan­ce­rar la­get till en hög­re di­vi­sion. Ef­ter en minst sagt rafflande fre­dags­kväll blev det klart att la­get slu­tar som se­rie­seg­ra­re och spe­lar di­vi­sion 3 näs­ta sä­song.

På fre­dags­kväl­len blås­tes två se­ri­e­av­gö­ran­de mat­cher igång sam­ti­digt. På ena pla­nen ställ­des Vigg­by­holms IK FF mot Kis­ta Ga­laxy FC och på den and­ra möt­tes Spånga IS FK och FC Djurs­holm Andrea Do­ria.

Mat­cher­na och de­ras re­sul­tat var direkt av­gö­ran­de för vil­ket lag som skul­le vin­na Her­rar Nor­ra di­vi­sion 4. Kis­ta Ga­laxy och Spånga stod näm­li­gen på sam­ma poäng.

– Vi le­da­re höll koll på Spånga-mat­chen. Med spe­lar­na fo­ku­se­ra­de vi ba­ra på vår match, be­rät­tar He­nok Go­i­tom, en av trä­nar­na i Kis­ta Ga­laxy.

Ga­laxy fick krav på sig re­la­tivt snabbt. Ef­ter 25 mi­nu­ter ha­de Spånga gjort bå­de 1-0 och 2-0. Kis­ta Ga­laxy var då tvung­na att vin­na sin match och gö­ra minst li­ka många mål för att ta hem se­ri­en. Le­ve­ran­sen kom. Ou­a­hid So­fi­a­ne Bou­ka gjor­de 0-1 och Ro­bel As­fa­ha 0-2 för Ga­laxy i förs­ta halv­lek.

Halv­tids­re­sul­ta­tet var led­ning med två mål för bå­de Kis­ta Ga­laxy och Spånga – ett re- sul­tat som tog Ga­laxy vi­da­re. Men Spånga gav sig in­te. I bör­jan på and­ra halv­lek gjor­de de 3-0 och då var Spånga vi­da­re.

– Förs­ta halv­lek var en av de bäs­ta som vi spe­lat. Men i and­ra var det tufft. Vi ha­de en ut­vis­ning, Spånga gjor­de 3- 0 och vårt spel stäm­de in­te alls. Från att to­talt ha do­mi­ne­rat i förs­ta var det istäl­let Vigg­by­holm som styr­de spe­let i bör­jan på and­ra halv­lek, be­rät­tar Ro­bel Ala­zar, trä­na­re Kis­ta Ga­laxy.

Ga­laxy gjor­de då någ­ra by­ten och spe­let över­togs igen. Dess­utom kom re­du­ce­ring­en i Spånga. Djurs­holms ha­de gjort 3-1 som in­ne­bar att Kis­ta Ga­laxy in­te var många mi­nu­ter ifrån att få fi­ra se­ri­e­vins­ten.

– Det en­da jag ha­de i hu­vu­det var att jag skul­le gö­ra fler mål. Al­la i la­get var li­te ner­vi­ga i and­ra halv­lek men sam­ti­digt var vi he­la ti­den hung­ri­ga. Det kän­des trots allt som att vi skul­le ta det, sä­ger Ou­a­hid So­fi­a­ne Bou­ka, spe­la­re och mål­gö­ra­re.

Så blev det ock­så. Spånga släpp­te in yt­ter­li­ga­re ett mål och Ou­a­hid So­fi­a­ne Bou­ka slog slut­li­gen in Ga­laxys slut­re­sul­tat 0-3. Kis­ta Ga­laxy gjor­de det igen – klubbtren­den är åter­upp­ta­gen där la­get avan­ce­rar. Nu vän­tas di­vi­sion 3.

FO­TO: PRI­VAT

KLA­RA­DE DET. Det är minst sagt gla­da mi­ner i om­kläd­nings­rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.