Pas­sion och re­spekt

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Sport. Den är fan­tas­tisk. Spe­ci­ellt en så­dan här vec­ka när så många får upp­le­va gläd­jen till den. Bå­de Kis­ta Ga­laxy och Hus­by FF slu­tar som se­rie­seg­ra­re i fot­boll och spe­lar där­med en hög­re di­vi­sion näs­ta år. Stort grat­tis!

Ut­mär­kan­de för de här fot­bolls­för­e­ning­ar­na, till­sam­mans med Rin­ke­by Uni­ted FC, Kis­ta SC och Akro­po­lis IF, är ge­men­ska­pen och kär­le­ken till spor­ten. Samt (!) att la­gen har en so­ci­al vär­de­grund och enorm in­ver­kan. Re­spekt till er. He­nok Go­i­tom, som jag pra­ta­de med in­för vec­kans tid­ning, be­rät­ta­de att var­je match har käns­lor som om det vo­re en stor­match i Cham­pi­ons Le­a­gue – även i de läg­re di­vi­sio­ner­na. Jag hål­ler med ef­ter att ha sett och pra­tat med trä­na­re, spe­la­re och sup­por­tar. Vil­ken eu­fo­ri!

Jag he­ter Elin Lörn­bo och är sport­re­por­ter. Sport är nå­got jag äls­kar och hål­lit på med i bre­da for­mer he­la mitt liv. Det ska bli ofant­ligt ro­ligt att få skri­va om sport där den känns mer pas­sio­ne­rad än nå­gon an­nan­stans i Sve­ri­ge. Vad hand­lar fil­men ”Rin­ke­by­svens­ka” om? – Den hand­lar om en tjej som är mörk­hy­ad och ska gö­ra ett jobb och blir in­stru­e­rad att bör­ja pra­ta rin­ke­by­svens­ka, och det är som en själv­klar­het att hon ska kun­na bry­ta.

Vad är rin­ke­by­svens­ka? – Rin­ke­by­svens­ka finns till och med i Svens­ka aka­de­mi­ens ord­lis­ta, och står för ”bru­ten” svens­ka, i re­la­tion till riks­svens­ka.

När får vi se dig i Rin­ke­by? – Jag har va­rit myc­ket i Rin­ke­by även om jag in­te är upp­växt där, och kom­mer gär­na om jag blir bjuden! Fil­men be­lö­na­des med tre pri­ser vid Stock­mo­tion Fil­me­sti­val som äg­de rum för­ra hel­gen, och kom­mer att vi­sas på SVT i no­vem­ber.

Ny­fö­re­ta­gar­cent­rum, Stock­holm Bu­si­ness Re­gi­on, Start Up Stock­holm, Skat­te­ver­ket med fle­ra att fin­nas till hands för att sva­ra på frå­gor om hur man gör för att star­ta ett fö­re­tag. 14 ok­to­ber kl 14–16 Rin­ke­by Gal­le­ria

När: Var:

SYMPOSIUM

Eros-ef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. Sym­po­si­et ut­gör start­punk­ten för en flerå­rig stu­die av för­hål­lan­det mel­lan konst och so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser som ma­ni­fe­ste­ras i form av ut­ställ­ning­ar, works­hops, pre­sen­ta­tio­ner, film­vis­ning­ar m m. 17 ok­to­ber kl 10–18 Tens­ta konst­hall.

När: Var:

SÖN­DAG PÅ EGGEBY

COR­NE­LIS – var fick han allt ifrån? En­tré 60 kro­nor. Café Grön­ling­en öpp­nar kloc­kan 13.00. För mer in­fo kon­tak­ta Jär­va Fol­kets Park el­ler www.eggeby.se. 18 ok­to­ber kl 14 I stu­di­on på Eggeby Gård

När: Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.