Sta­dens de­fi­ni­tion för hem­lös­het

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

hem­lös är en per­son som sak­nar egen el­ler för­hyrd bo­stad och som in­te bor i nå­got sta­dig­va­ran­de in­ne­bo­en­de­för­hål­lan­de samt är hän­vi­sad till till­fäl­li­ga bo­en­de­al­ter­na­tiv el­ler är ute­lig­ga­re.

de hem­lö­sa räk­nas per­so­ner som bor på in­sti­tu­tio­ner, trä­nings­lä­gen­he­ter el­ler här­bär­gen och som in­te har nå­gon bo­stad ord­nad vid en even­tu­ell ut­skriv­ning.

de hem­lö­sa räk­nas ock­så per­so­ner som till­fäl­ligt bor hos oli­ka kam­ra­ter el­ler be­kan­ta (max 3 må­na­der).

räk­nas in­te per­so­ner som bor i and­ra hand el­ler hos nå­gon an­hö­rig som hem­lö­sa. In­te hel­ler per­so­ner som bor i en för­sök­slä­gen­het räk­nas som hem­lö­sa.

EN

TILL

TILL

DÄR­E­MOT

finns inga enk­la lös­ning­ar. När vi dis­ku­te­ra­de si­tu­a­tio­nen för de 35 fa­mil­jer­na, viss­te jag att det re­dan fanns 80 barn på vand­rar­hem,

men man sa in­te ett ord om dem. Jag är glad att de in­te bor kvar där läng­re.

Ida Nil­sing

bi­stånd (Spånga-Tens­ta) bistod un­der ju­ni 2015 46 hus­håll med till­fäl­ligt bo­en­de. 31 av des­sa hus­håll var barn­fa­mil­jer som ha­de 72 barn. An­ta­let barn­fa­mil­jer med be­hov av till­fäl­ligt bo­en­de har ökat se­dan 2014.

snitt­kost­nad för bo­en­de på vand­rar­hem, här­bär­ge och ho­tell­hem förs­ta halv­å­ret 2015 var 840 282 kro­nor/må­nad.

upp­gif­ter från Ko­ro­no­fog­de­myn­dig­he­ten har det un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri- ju­ni 2015 ge­nom­förts 9 av­hys­ning­ar från bo­stads­lä­gen­he­ter i stads­de­len.

STADS­DE­LENS

EN­LIGT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.