Kis­ta är årets bib­li­o­tek

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Kis­ta bib­li­o­tek är in­te ba­ra bäst i värl­den, ut­an ut­sågs ny­li­gen till ”Årets bib­li­o­tek”, vid bok- och bib­li­o­teks­mäs­san i Gö­te­borg. Ut­mär­kel­sen de­las ut av fack­för­bun­det DiK, och mo­ti­ve­ra­des så här: ”Kis­ta bib­li­o­tek har ge­nom att flyt­ta in i Kis­ta Gal­le­ria bli­vit ett mo­dernt bib­li­o­tek “mitt i byn” som det är li­ka en­kelt och na­tur­ligt att be­sö­ka som nå­gon av gal­le­ri­ans mat­af­fä­rer el­ler kläd­bu­ti­ker. Den väl­kom­nan­de och öpp­na at­mo­sfä­ren för­stärks av den öpp­na plan­lös­ning­en som er­bju­der oli­ka funk­tio­ner för oli­ka be­hov.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.