Be­slut om cy­kel­ba­na på Jär­va­fäl­tet

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Den 15 ok­to­ber kom­mer Tra­fik­nämn­den i Stock­holms stad att fat­ta be­slut om byg­gan­det av en ny cy­kel­ba­na på Jär­va­fäl­tet. En­ligt för­sla­get ska cy­kel- och gång­ba­nan byg­gas till­sam­mans med för­bi­fart Stock­holm och i sam­ar­be­te med Tra­fik­ver­ket.

För­sla­get är att Tra­fik­nämn­den god­kän­ner ge­nom­fö­ran­det av ny gångoch cy­kel­ba­na på Akal­lalän­ken, till en be­räk­nad ut­gift om 8,5 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.