Symposium

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Eros-ef­fek­ten: Konst, so­li­da­ri­tets­rö­rerl­ser och kam­pen för so­ci­al rätt­vi­sa. Sym­po­si­et ut­gör start­punk­ten för en flerå­rig stu­die av för­hål­lan­det mel­lan konst och so­li­da­ri­tets­rö­rel­ser som ma­ni­fe­ste­ras i form av ut­ställ­ning­ar, works­hops, pre­sen­ta­tio­ner, film­vis­ning­ar med me­ra. I en tid då fa­scis­tis­ka par­ti­er vin­ner mark i Eu­ro­pa och sam­hälls­kli­ma­tet blir allt hår­da­re, vill vi åter­vän­da till be­grep­pet so­li­da­ri­tet för att prö­va dess gil­tig­het idag. Har so­li­da­ri­tets­be­grep­pet en fram­tid el­ler mås­te vi hit­ta nya sätt för att be­skri­va sam­ti­dens po­li­tis­ka or­ga­ni­se­ring och kam­per? Vad in­ne­bär det att in­se all­va­ret i en si­tu­a­tion och hur age­rar man där­ef­ter? O.S.A till of­fice@tensta­konst­hall se­nast tors­dag 15.10. Sym­po­si­et är kost­nads­fritt. Sön­da­gen 18.10 ar­ran­ge­ras ett film­pro­gram med någ­ra av sym­po­si­e­del­ta­gar­na. Tid: 10.00– 18.00. Plats: Tens­ta konst­hall. Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.brooke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.