Kvin­na som vill star­ta eget?

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Den 14 ok­to­ber kom­mer Ny­fö­re­ta­gar­cent­rum, Stock­holm Bu­si­ness Re­gi­on, Start Up Stock­holm, Skat­te­ver­ket m fl att fin­nas till hands för att sva­ra på frå­gor om hur man gör för att star­ta ett fö­re­tag. I förs­ta hand vän­der man sig till in­vand­rar­kvin­nor som är in­tres­se­ra­de av att star­ta egen verk­sam­het. Det finns sä­kert många bra af­färsidéer och go­da ent­re­pre­nö­rer i Jär­va som kan skaf­fa sig en för­sörj­ning ge­nom af­färs­verk­sam­het me­nar man. Plat­sen är Rin­ke­by Gal­le­ria, och ti­den är kloc­kan 14.00–16.00 ons­da­gen den 14 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.