”Soc­ker­vadd är ock­så mat...”

Mat i många oli­ka sma­ker, soc­ker­vadd, an­sikts­mål­ning och upp­trä­dan­den. Allt sam­la­des un­der Frys­hu­sets i Hus­by/Kis­ta tak för­ra hel­gen när or­ga­ni­sa­tio­ner och pri­vat­per­so­ner bjöd in till en Mat­fes­ti­val för att sam­la in peng­ar till flyk­ting­ar.

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

Rö­ken sti­ger upp från en grill på gräs­mat­tan ut­an­för Frys­hu­sets en­tré i Kis­ta, någ­ra kil­lar i Lug­na ga­tan-jac­kor har lagt upp kor­var på gall­ret och ge­nast känns allt tryggt och be­kant.

– Mat har all­tid räd­dat oss! sä­ger Pay­am ”Pep­pe” Bo­rood­je­ni, plats­chef på Frys­hu­set i Hus­by, när han tar emot i sko­lans lo­ka­ler.

Han syf­tar på hur ci­vil­sam­häl­let fick stopp på Hus­bykra­val­ler­na med hjälp av korv­grill­ning, och ing­en har väl ha glömt pa­rol­len ”Läm­na en sten, ploc­ka en korv”?

Den här gång­en är det in­te Hus­bys brän­der som ska släc­kas, ut­an någ­ra av värl­dens.

Mat­fes­ti­va­len är ett ini­ti­a­tiv för att sam­la in peng­ar till män­ni­skor på flykt. Al­la in-

täk­ter går direkt till UNHCR, och för Frys­hu­set är det ock­så ett sätt att ta en­ga­ge­mang­et för flyk­ting­ar vi­da­re, ny­li­gen öpp­na­de de upp i ett akut lä­ge upp por­tar­na för tran­sit­flyk­ting­ar. Nu när de in­te är sov­sal läng­re vil­le de

gö­ra nå­got an­nat, så när idén om mat­fes­ti­va­len kom upp häng­de man på.

Ini­ti­a­tiv­ta­ga­ren he­ter Su­a­da Gru­da, och hon är till var­dags so­ci­o­nom och ak­ti­vist, och har ”vo­lon­tä­rat” i flyk-

ting­mot­tag­ning­en på Stock­holms cen­tral, men vil­le gö­ra nå­got stör­re.

Hon de­la­de sin tan­ke med nät­ver­ket Stre­et­gä­ris och fick en enorm re­spons, som slu­ta­de i en fes­ti­val. För­u­tom mat la­gad av fri­vi-

li­ga, fanns soc­ker­vadd, an­sikts­mål­ning, lop­pis och fle­ra scen­fram­trö­dan­den, bå­de musik och spo­ken word.

– Det har va­rit jät­te­myc­ket jobb, men så fan­tas­tiskt att se re­sul­ta­tet! sä­ger Su­a­da Gru­da, som kom­mer fort- sät­ta käm­pa. Bå­de som vo­lon­tär, men ock­så att pro­jekt­le­de­ri­et gett mer­smak.

– Det är nå­got att ta med sig, att al­la kan gö­ra nå­got, sä­ger hon.

När da­gen var slut och peng­ar­na räk­na­de, vi­sa­de det sig att re­sul­ta­tet bli­vit 30 128 kro­nor, som oav­kor­tat går till FN:s flyk­ting­or­gan UNHCR.

En­ligt UNHCR krävs cir­ka 25 kro­nor för att kun­na ge en okej till­va­ro till en män­ni­ska på flykt och som be­fin­ner sig i oli­ka flyk­ting­lä­ger, en­ligt den be­räk­ning­en har fes­ti­va­lens be­sö­ka­re och ar­ran­gö­rer till­sam­mans hjälpt till att för­bätt­ra si­tu­a­tio­nen för 1205 män­ni­skor på flykt.

Fes­ti­va­len Re­fu­ge­es Wel­come #Mat­fes­ti­val ar­ran­ge­ra­des av Frys­hu­set Hus­by, Stre­et Gä­ris, Na­tur­skydds­för­e­ning­en och ett an­tal pri­vat­per­so­ner.

Ida Nil­sing

”Mat har all­tid

räd­dat oss!”

FO­TO: IDA NIL­SING

SOC­KER­VADD. Soc­ker­vadd är ock­så mat! I al­la fall sål­des det på Mat­fes­ti­va­len. På bil­den syns sys­ko­nen Aliy­ah, Mal­colm och Zoe Jor­da­nos från Älv­sjö.

FAN­TAS­TISKT. ”Helt fan­tas­tiskt ini­ti­a­tiv och väl­digt god mat” sa be­sö­ka­ren Ma­til­da Alm­gren som åkt från Hötor­get för att be­sö­ka mat­fes­ti­va­len i Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.