Gym­na­si­e­klus­ter i Kis­ta på för­slag

Vi i Kista - - SIDAN -

I den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens bud­get för 2016, i Stock­holms stad, fö­reslås att man ut­re­der eta­ble­ring­en av gym­na­si­e­klus­ter un­der näs­ta år.

Pla­ner­na byg­ger på att ett klus­ter ska in­ne­hål­la minst tre oli­ka gym­na­sie­sko­lor.

Kollektivtrafik, sam­hälls­ser­vice och kom­mer­si­el­la ytor ska in­gå som en del av klust­ret.

De tre pri­o­ri­te­ra­de geo­gra­fis­ka om­rå­de­na är Sö­dersta­den, med Gull­mars­plan och Slakt­hus­om­rå­det, Lil­je­hol­men/Årsta­dal samt Kon­rads­berg/Al­vik, men även Kis­ta har kom­mit på tal.

– Läng­re fram kan gym­na­si­e­klus­ter även bli ak­tu­el­la i Kis­ta och Fars­ta, sä­ger Ol­le Bu­rell (S), till Svens­ka Dag­bla­det.

Ett syf­te med för­sla­get är att bi­dra till att bry­ta seg­re­ga­tio­nen i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.