Ze­li­ha Dag­li om kvin­nors rät­tig­he­ter

Vi i Kista - - SIDAN - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekp­tress.se

I som­ras gick de­battvå­gor­na höga om kvin­nors ut­satt­het i för­or­ten i all­män­het, och i Hus­by i syn­ner­het. Ze­li­ha Dag­li, Hus­by, star­ta­de de­bat­ten, som nu får en fort­sätt­ning i ett se­mi­na­ri­um om kvin­nors rät­tig­he­ter i Hus­by träff.

”Jag fun­de­rar på att ef­ter tret­tio år i Sve­ri­ge på nytt sö­ka asyl här. An­led­ning­en är att jag in­te läng­re fritt kan dis­ku­te­ra rät­ten till ab­ort, rät­ten till min kropp, rät­ten till öm­se­si­dig kär­lek som in­te kan på­tving­as, rät­ten att vis­tas och an­vän­da of­fent­li­ga plat­ser och ota­li­ga and­ra be­gräns­ning­ar av kän­da och okän­da per­so­ner i min när­mas­te om­giv­ning Hus­by, ut­an­för Stock­holm.”

Så in­led­de Ze­li­ha Dag­li sin de­battar­ti­kel i Af­ton­bla­det i slu­tet av vå­ren. Ar­ti­keln läs­tes och dis­ku­te­ra­des av tu­sen­tals män­ni­skor, och i dag lör­dag den 17 ok­to­ber får de­bat­ten en fort­sätt­ning i ett se­mi­na­ri­um om kvin­nors si­tu­a­tion i so­ci­alt ut- sat­ta för­or­ter. Bakom se­mi­na­ri­et står fle­ra oli­ka för­e­ning­ar, bland and­ra ” Var­ken ho­ra el­ler ku­vad”, och bland de som med­ver­kar finns bå­de kvin­nor som är bo­sat­ta i om­rå­det och högt upp­sat­ta po­li­ti­ker. Bir­git­ta Ohls­son (FP) som är fö­re det­ta EU- och de­mo­kra­ti­mi­nis­ter och Per­nil­la Ba­ralt (S) som är stats­sek­re­te­ra­re för den nu­va­ran­de jäm­ställd­hets­mi­nis­tern, Åsa Reg­nér, kom­mer. Sam­tals­le­da­re: Dil­sa De­mir­bag-Sten, jour­na­list och för­fat­ta­re.

Se­mi­na­ri­et äger rum lör­da­gen den 17 ok­to­ber i Hus­by träff, kloc­kan 12.0015.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.