Ner­ver kan ha på­ver­kat Akro­po­lis IF

Akro­po­lis IF, som är nykomlingar i Di­vi­sion 1 Nor­ra för her­rar, har chans till kval till su­pe­ret­tan. I hel­gen möt­te la­get Pi­teå IF, ett mö­te som slu­ta­de med ett kryss. Har su­pe­ret­tan­ner­ver­na bör­jat vi­sa sig för la­get som re­dan nog im­po­ne­rar?

Vi i Kista - - SIDAN - Elin Lörn­bo

Till den här sä­song­en klev Akro­po­lis IF upp i di­vi­sion 1 som nykomlingar. Nu med ba­ra tre om­gång­ar kvar lig­ger la­get på en be­und­rans­värd andra­plats. Di­rekt­kva­li­fi­ce­ring­en till su­pe­ret­tan kom­mer att gå till se­ri­e­le­da­ren Dal­kurd FF, som för när­va­ran­de le­der ta­bel­len med tolv po­äng.

Det lag som kni­per andra­plat­sen får kva­la och Akro­po­lisher­rar­na har en myc­ket god chans. Men det är tätt. Se­ri­etre­an IFK Lu­leå och fy­ran Umeå FC lig­ger ba­ra en re­spek­ti­ve två po­äng bakom Akro­po­lis.

I hel­gen ha­de la­get möj­lig­het att ”sta­bi­li­se­ra” andra­plat­sen i mö­tet mot Pi­teå IF. Dock blev re­sul­ta­tet oav­gjort, och gav en­dast en po­äng i stäl­let för tre.

– Vi gör en kramp­ak­tig och fan­ta­si­lös in­sats. Det är ing­en bra match, även om po­äng­en i sig är okej, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos, hu­vud­trä­na­re Akro­po­lis IF.

Mat­chen hem­ma på Spånga IP in­led­des med at­tack från hem­ma­la­get. Två far­li­ga chan­ser kom ef­ter ba­ra någ­ra mi­nu­ter. Dä­re­mot ing­et mål. En bit in i mat­chen kän­des det som att spe­let in­te rik­tigt stäm­de på sam­ma sätt som det bru­kar för Akro­po­lis­gäng­et.

Far­li­ga mål­chan­ser ute­blev och det var myc­ket kamp om bol­len kring mitt­plan. Förs­ta halv­lek slu­ta­de mål­lös.

– Jag vet in­te om det var ner­ver som gjor­de att spe­let in­te stäm­de. Men jag har sagt åt kil­lar­na att nu när lä- get är som det är, så be­hö­ver vi ha två ögon på mat­chen som vi spe­lar. Då kan in­te ena ögat lig­ga på kva­let, be­rät­tar Gi­an­nis Tsom­bos.

And­ra halv­lek star­ta­de tufft. I 55:e mi­nu­ten gör Pi- teå 0-1 på nick ge­nom en fast si­tu­a­tion. Det blev då dags för upp­hämt­ning och bätt­re or­ga­ni­sa­tion från Akro­po­lis si­da. La­get bör­jar sak­ta, men över­ty­gan­de, att ar­be­ta sig fram till en kvit­te­ring.

– Dag­li­gen ar­be­tar vi med fy­si­ken. Det har va­rit in­ställ­ning­en he­la sä­song­en – vi ska va­ra la­get med bäst fy­sik. Och det är nog den som är den främs­ta för­kla­ring­en till var­för vi i re­gel gör star­ka in­sat­ser i and­ra halv­lek, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos.

Till slut kom ock­så kvit­te­ring­en. I 89:e mi­nu­ten sät­ter Victor Söderström slut­re­sul­ta­tet 1-1. Hem­ma­publi­ken fick ap­plå­de­ra som så många gång­er förr den här sä­song­en. Även om det ”ba­ra” blev oav­gjort be­hål­ler la­get andra­plat­sen och Ak- ro­po­lis vi­sar att de vill fort­sät­ta att va­ra ett lag i top­pen.

Vad är an­led­ning­en till att det går så bra för er som nykomlingar?

– Det är re­sul­ta­tet av en bra och lång­sik­tig sats­ning. Någ­ra kanske är för­vå­na­de ef­tersom vi har spe­la­re som var re­la­tivt okän­da i bör­jan. Men de har nu vi­sat på ut­veck­ling och up­pen­ba­rat vil­ka de är. Jag är in­te för­vå­nad, trots att ing­en räk­nat med det här, sä­ger Gi­an­nis Tsom­bos. Vad tror du om fram­ti­den?

– När dröm över­går till för­vän­tan blir det far­ligt och då tap­pas fo­kus. Vi har in­te haft någ­ra ner­ver alls hit­tills, det är då vi spe­lar bra, det ska vi för­sö­ka hål­la. Där­för är det vik­tigt att be­hål­la föt­ter­na på jor­den. Vi kör vårt ra­ce, räc­ker det så räc­ker det.

FO­TO: ELIN LÖRN­BO

OAV­GJORT. Akro­po­lis IF spe­la­de oav­gjort hem­ma i hel­gen mot Pi­teå IF.

”När lä­get är som det är, så be­hö­ver vi ha två ögon på mat­chen som vi spe­lar. Då kan in­te ena ögat lig­ga

på kva­let.”

FY­SIK. La­gets go­da fy­sik lö­nan­de sig i and­ra halv­lek.

KRAMP­AK­TIGT. Trä­na­re Gi­an­nis Tsom­bos tyc­ker att hel­gens in­sats var kramp­ak­tig.

KVAL. Akro­po­lis IF lig­ger på and­ra plats och har chans för kval till su­pe­ret­tan nu när tre om­gång­ar åter­står.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.