Ele­ver på plats i Börs­sa­len

I No­bel­sam­man­hang är det bra att kom­ma från Rin­ke­by. I 27 år har Rin­ke­by­sko­lan sam­ar­be­tat med No­belstif­tel­sen, i år är ing­et un­dan­tag. I tors­dags var åt­ta ele­ver från sko­lan med när vin­na­ren av No­bels lit­te­ra­tur­pris till­kän­na­gavs i Börs­sa­len i Gam­la stan,

Vi i Kista - - SIDAN - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Är det ni som är från Rin­ke­by­sko­lan? Väl­kom­na! Så lät det från de mörk­kläd­da vak­ter­na vid var­je port på väg in i Börs­hu­set där Svens­ka Aka­de­mi­en hål­ler till. Rin­ke­by­sko­lan är väl känd i No­bel­sam­man­hang, var­je år teck­nar och skri­ver ele­ver­na en bok till lit­te­ra­tur­pris­ta­ga­ren, som i re­gel be­sö­ker sko­lan, och ele­ver­na läg­ger myc­ket tid på att lä­ra sig mer om pri­set och pris­ta­gar­na.

Vid ele­ver­nas si­da i Börs­sa­len fanns bå­de lä­ra­ren Ing­e­la Hen­riks­son och för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren, dri­van­de kraft bakom No­bel i Rin­ke­by. Trots att grup­pen be­sökt Börs­sa­len ti­di­ga­re, var det ex­tra pir­rigt i dag.

– Jag är ner­vös, sa Se­her Un­ver, ut­an­för och blic­ka­de mot in­gång­en och al­la TV­bi­lar som stod upp­ställ­da där.

Över hund­ra jour­na­lis­ter var ac­kre­di­te­ra­de och i var­je hörn av den gyl­le­ne sa­len på­gick nå­gon slags tv- el­ler ra­di­o­sänd­ning.

– Han med den rö­da på­sen där bor­ta är från Lil­la Ak­tu­ellt, kon­sta­te­ra­de en av ele­ver­na.

Och många vil­le pra­ta med Rin­ke­by­e­le­ver­na. En ko­lum- nist från Af­ton­bla­det in­led­de ett läx­för­hör med handupp­räck­ning, någ­ra pra­ta­de med ut­länds­ka me­di­er och he­la grup­pen del­tog i en ra­di­o­in­ter­vju med P4 Stock­holm.

– Det känns som om jag dröm­mer, sa Se­her Un­ver.

På frå­gan om vil­ket No­bel­pris de själ­va helst skul­le vil­ja vin­na, sva­ra­de Ma­ria Mi­ka­li­des och Se­her Un­ver lit­te­ra­tur, men Su­meya Ba­basha­rif sa freds­pri­set.

Vad skul­le du vil­ja gö­ra för att få det?

– Ska­pa fred på jor­den och se till att al­la barn får gå i sko­lan.

– Och jäm­ställd­het! fli­ka­de Ma­ria Mi­ka­li­des in.

Vad me­nar du med jäm­ställd­het?

– Att män in­te får va­ra ela­ka mot kvin­nor och att de ska hjäl­pa till och in­te ba­ra sit­ta på kafé när kvin­nor­na job­bar. Och att män och

kvin­nor ska ha li­ka lön.

När kloc­kan bör­ja­de när­ma sig 13 sam­la­des folk fram­för sce­nen i ena än­den av sa­len. Sa­ra Danius från Svens­ka Aka­de­mi­en läs­te upp vin­na­ren – den vitrys­ka för­fat­ta­ren Svet­la­na Alek­si­je­vitj – och no­mi­ne­ring­en på fle­ra språk.

– Vad bra att det blev en kvin­na! Lit­te­ra­tur­pris­ta­gar­na bru­kar of­tast va­ra män, sa ele­ver­na.

Även Gu­nil­la Lund­gren var nöjd med pris­ta­ga­ren. – Hon är en mo­dig röst! Ele­ver­na som del­tog vid till­kän­na­gi­van­det var Ma­ria Mi­ka­li­des, Ya­hye Odo­waa, Su­meya Ba­basha­rif, Se­her Un­ver, Aly­a­zid Ahem­ri, Emir­han Er­do­gan, Gu­leed War­sa­me och Gabri­el Tan Jan­cho­vic.

JOUR­NA­LIS­TER. 125 jour­na­lis­ter var ac­kre­di­te­ra­de för att del­ta vid till­kän­na­gi­van­det, här pra­tar ele­ver­na från Rin­ke­by med en av dem.

NO­BEL. I tors­dags be­sök­te åt­ta ele­ver, till­sam­mans med sin lä­ra­re Ing­e­la Hen­riks­son och för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren, från Rin­ke­by­sko­lan Börs­sa­len för att del­ta vid till­kän­na­gi­van­det av No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.