Ma­ni­fes­ta­tion mot våld i Rin­ke­by

Vi i Kista - - SIDAN - Ida Nil­sing ida.nil­sing@ di­rekt­press.se 070-78 72 077

”I Rin­ke­by får man all­tid vän­ta”, sa en av de som kom­mit till Rin­ke­by torg för att del­ta i en ma­ni­fes­ta­tion mot våld för­ra fre­da­gen.

När det var dags att bör­ja, höll ljud­tek­ni­ker fort­fa­ran­de på med sitt fix och bad om fem mi­nu­ter till. Men det var å and­ra si­dan en ma­ni­fes­ta­tion värd att vän­ta på.

Fle­ra vålds­dåd har drab­bat Jär­va den se­nas­te ti­den, i Tens­ta blev en man ny­li­gen skju­ten i be­net och tre Rin­ke­by­bor mis­te si­na liv un­der som­ma­ren. Bland dem fanns en 16-åring och en 19-åring. Vål­det drab­bar bå­de or­ter­na i stort på grund av att otrygg­he­ten ökar, men det på­ver­kar ock­så män­ni­skor mer per­son­ligt; många kän­de och kän­ner dem som ska­dats el­ler dö­dats.

Mot bak­grund av det­ta, ha­de Rin­ke­by fram­tids­kom­mit­té med fle­ra, upp­ma­nat till samling mot vål­det, en ma­ni­fes­ta­tion äg­de rum för­ra fre­da­gen.

– Våld finns över­allt, och det finns ock­så här i Rin­ke­by. Män­ni­skan har ska­pat vål­det, men hon har ock­så ska­pat fred. Trots allt är vi män­ni­skor och vi mås­te hål­la ihop! sa Ubah Mus­se som led­de ma­ni­fes­ta­tio­nen, och fort­sat­te:

– Det hand­lar om att kom­ma till­sam­mans och gö­ra nå­got po­si­tivt. Det är folk från oli­ka fär­ger, re­li­gi­o­ner och län­der som sä­ger: ”Nu får det va­ra nog!”.

Ubah Mus­se be­rät­ta­de ock­så att hon själv fått upp­le­va vål­det på nä­ra håll då hon be­fun­nit sig i när­he­ten när en man mör­da­des på tor­get i slu­tet av au­gusti, och hon var med om att hjäl­pa och lar­ma.

– Mitt liv har för­änd­rats ef­ter det, sa hon.

En av ma­ni­fes­ta­tio­nens ta­la­re var Rin­ke­by-Kistas nye stads­dels­di­rek­tör Patrik Derk, som ma­na­de till en­ga­ge­mang.

– 50 000 män­ni­skor bor i Rin­ke­by-Kis­ta, om 50 000 män­ni­skor bör­jar gå i sam­ma rikt­ning, då kom­mer det att hän­da sa­ker. Vi kom­mer in­te att kun­na för­änd­ra i den has­tig­het som många öns­kar, men med er och al­la som bor här, ska vi för­sö­ka, sa Patrik Derk.

Från po­li­sens håll, pas­sa­de när­po­lis­che­fen Jör­gen Ohls­son på att pre­sen­te­ra Rin­ke­bys nye po­lis­chef, Niclas An­ders­son, som kom­mer att ba­sa över de 240 an­ställ­da i det nya po­lishu­set på Rin­ke­by al­lé. Och de bå­da fick ap­plå­der av åhö­rar­na.

Fler ta­la­re följ­de se­dan, Moh­med Ha­gi Fa­rah från Jär­va för­äld­raal­li­ans, An­ders Roos, kyr­ko­her­de i Spånga-Kis­ta för­sam­ling och Ibra­him Bou­ra­leh från Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va, bland and­ra.

Ibra­him Bou­ra­leh öns­ka­de sig ett bätt­re sam­ar­be­te ”al­la go­da kraf­ter emel­lan”.

Och var det nå­got som ut­märk­te ma­ni­fes­ta­tio­nen, så var det just många oli­ka ak­tö­rer, ma­ni­fes­ta­tio­nen ha­de sam­lat ta­la­re bå­de från kyr­kan och mos­kén, där fanns po­li­ti­ker och tjäns­te­män; och re­pre­sen­tan­ter från po­li­sen och från ci­vil­sam­häl­let.

”Män­ni­skan har ska­pat vål­det, men hon har ock­så

ska­pat fred.”

FO­TO: IDA NIL­SING

VÄL­BE­VA­KAT. Det var en väl­be­va­kad ma­ni­fes­ta­tion mot våld på Rin­ke­by torg, bland an­nat gjor­de bå­de SVT och SR in­slag om ini­ti­a­ti­vet.

BÄTT­RE SAM­AR­BE­TE. Ibra­him Bou­ra­leh från Isla­mis­ka för­bun­det i Jär­va hop­pa­des på bätt­re sam­ar­be­te al­la go­da kraf­ter emel­lan.

TILL­SAM­MANS. ”Om 50 000 män­ni­skor bör­jar gå i sam­ma rikt­ning, då kom­mer det att hän­da sa­ker”, sa Rin­ke­by-Kistas nye stads­dels­di­rek­tör Patrik Derk.

HÅL­LA IHOP. ”Trots allt är vi män­ni­skor och vi mås­te hål­la ihop”, sa Ubah Mus­se som led­de ma­ni­fes­ta­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.