Dro­ger oro­ar Jär­va­bor

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Det finns få frå­gor som be­kym­rar Jär­va­bor­na så myc­ket som drog­han­deln. Öp­pen för­sälj­ning av dro­ger sker på fle­ra plat­ser i Jär­va, och ett stormö­te om frå­gan drog fullt hus i Hus­by träff i bör­jan av ok­to­ber. Många åt­gär­der be­hövs bå­de akut och mot de bakom­lig­gan­de pro­ble­men med ar­bets­lös­het, otill­räck­lig sko­la, bo­stä­der och mö­tes­plat­ser, skrev Nor­ra Jär­va stads­dels­råd i en rap­port från mö­tet.

Oron har ock­så lett till att po­li­sen pri­o­ri­te­rat frå­gan. I för­ra vec­kan gjor­de po­li­sen, In­sats Fe­nix och Kis­ta Lo­kal­po­lis, till­slag mot fle­ra adres­ser i om­rå­det kring Hus­by, och grep 7 per­so­ner.

På sin Fa­ce­book­si­da skri­ver Po­li­sen Kis­ta:

”Ef­ter att bå­de bo­en­de i om­rå­det och po­li­sen i sitt ytt­re ar­be­te upp­märk­sam­mat en stor ök­ning av öp­pen nar­ko­ti­ka­han­te­ring har den lo­ka­la po­li­sen un­der viss tid kart­lagt, spa­nat och ut­rett brotts­lig­he­ten”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.