Öns­kan om ska­te­board­park

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

– Jag läm­nar ett för­slag om att byg­ga en ska­te­board­park vid den öds­li­ga och ned­fall­na bas­ket­pla­nen vid Käm­ping­e­sko­lan i Tens­ta, skri­ver en med­bor­ga­re i ett med­bor­gar­för­slag till Spång­aTens­ta stads­dels­nämnd, och fort­sät­ter: I dag är det en öds­lig och för­fal­len bas­ket­plan där till och med bas­ket­kor­gar­na är bort­tag­na och ing­en fun­ge­ran­de be­lys­ning finns nat­te­tid.

Med­bor­ga­ren bi­fo­gar bil­der och av­slu­tar med att skri­va: Sä­ger ni nej till det­ta ut­märk­ta för­slag, skul­le jag vil­ja hö­ra vad ni har som bätt­re för­slag för den­na öds­ligt trå­ki­ga bas­ket­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.