Gra­fit­ti­vägg vid Nydals­par­ken?

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

På sitt mö­te den 22 ok­to­ber kom­mer stads­dels­nämn­den i Spånga-Tens­ta att be­slu­ta om ett för­slag om att upp­rät­ta en lag­lig gra­fit­ti­vägg i stads­de­len.

För­valt­ning­en fö­re­slår att väg­gen ska upp­fö­ras på om­rå­det un­der E18 ne­dan­för Nydals­par­ken och Elins­borgs boll­plan. Mo­de­ra­ter­na i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd sä­ger be­stämt nej till ma­jo­ri­te­tens för­slag om att upp­fö­ra en graf­fit­ti­vägg.

– Vi är kraft­ful­la mot­stån­da­re till för­sla­get om en ”graf­fit­ti­vägg” i vår stads­del, sä­ger stads­dels­nämn­dens vice ord­fö­ran­de Ole-Jör­gen Pers­son (M) i ett press­med­de­lan­de.

– En ” lag­lig” vägg kom­mer att bi­dra till ökat ska­de­gö­rel­se, klot­ter och van­da­li­se­ring i vår stads­del. Vi vill ha en ren och trygg stads­del och in­te en stads­del som för­störs av klot­ter och van­da­li­se­ring, en­ligt Mo­de­ra­ter­na.

Män­ni­skan har ska­pat vål­det, men hon har ock­så ska­pat fred. Ubah Mus­se som led­de ma­ni­fes­ta­tio­nen

mot våld på Rin­ke­by torg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.