Någ­ra råd om att kö­ra spar­samt

Vi i Kista - - BIL & MOTOR - FO­TO: AN­NA WET­TER­GÅRD 070-78 78 704 an­na.wet­ter­gard@ di­rekt­press.se

in­te mo­torn gå på tom­gång i onö­dan. är en­dast start­väx­el – max två bil­läng­der.

snabbt upp till den fart du vill ha med max 3000 r/min.

över väx­lar, till ex­em­pel från två­an till fy­ran el­ler från tre­an till fem­man.

Släpp ga­sen helt i god tid. Vid be­hov väx­la ner för yt­ter­li­ga­re mo­tor­broms.

LÅT ET­TAN AC­CE­LE­RE­RA

HOP­PA

MOTORBROMSA.

tra­fik­sko­le­e­le­ver in­går spar­sam kör­ning som en del av ta B-kör­kor­tet. Så har det va­rit se­dan 2007. Men Mår­ten Per­sohn tyc­ker att al­la bor­de lä­ra sig att kö­ra spar­samt.

– Det är in­te alls svårt. Vå­ra kur­ser be­står av 90 mi­nu­ters kör­ning och 120 mi­nu­ters te­o­ri. Och då lär man sig. Vi har fått väl­digt po­si­ti­va re­ak­tio­ner från vå­ra kurs­del­ta­ga­re, när de in­ser att de

För da­gens

TRA­FIK­SKO­LE­LÄ­RA­RE. Mår­ten Per­sohn sä­ger

att det in­te alls är svårt att lä­ra sig att

kö­ra spar­samt. kan änd­ra sitt kör­sätt och mins­ka för­bruk­ning­en.

Ut­bild­ning­ar­na rik­tar sig bland an­nat till fö­re­tag, men det är än så länge få fö­re­tag som nap­pat på er­bju­dan­det att ut­bil­da si­na an­ställ­da.

– Det är kons­tigt, sä­ger han. Det finns ju chans för fö­re­ta­gen att spa­ra myc­ket peng­ar här.

Han sä­ger att han ock­så skul­le väl­kom­na kom­mu­ner om de skul­le vil­ja ut­bil­da si­na an­ställ­da i att kö­ra spar­samt.

– Ja, kom­mu­ner med en mil­jöpro­fil bor­de de väl nap­pa på det här. Vi hop­pas att de hör av sig – vi kan kö­ra igång en ut­bild­ning re­dan näs­ta vec­ka om de skul­le vil­ja det.

An­na Wet­ter­gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.