Reg­net luk­tar in­te här – sam­tal med Du­raid Al-Kha­mi­si

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Du­raid Al-Kha­mi­si kom till Sve­ri­ge som 8-åring. ”Reg­net luk­tar in­te här” är hans de­but. Hör ho­nom sam­ta­la med Me­lo­dy Fars­hin på Hus­by bib­li­o­tek tors­dag 22 ok­to­ber kloc­kan 17. När 8-åri­ge Du­raid stic­ker ner han­den i det de­cem­ber­kal­la vatt­net ut­an­för Got­lands öst­kust mö­ter han Sve­ri­ge för förs­ta gång­en. Det är vac­kert, stolt och av­vi­san­de. Till­sam­mans med sin fa­milj har han över­levt den livs­far­li­ga fär­den i en li­ten fis­ke­båt över ett stor­man­de Ös­ter­sjön. Men den störs­ta ut­ma­ning­en lig­ger fram­för dem. Bakom sig i Bag­dad har fa­mil­jen läm­nat en väl­bär­gad till­va­ro för ett liv som in­vand­rad un­der­klass i Stock­holms för­or­ter. Fa­dern – en av Iraks skick­li­gas­te guld­sme­der – får ald­rig in en fot på ar­bets­mark­na­den, mo­dern li­der svårt av sin en­sam­het, och hos den unge Du­raid väx­er ha­tet. Du­raid Al-Kha­mi­si skri­ver en är­lig, ra­san­de och sår­bar be­rät­tel­se om Sve­ri­ge. Om hur en fa­milj på­ver­kas av att tving­as fly, och vad det in­ne­bär att bör­ja om som främ­ling­ar i ett land ut­an dof­ter. Vi bju­der på kaf­fe och ka­ka! Väl­kom­na till Hus­by bib­li­o­tek den 22 ok­to­ber kloc­kan 17.00!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.