Be­grav­nings­plat­sen

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Be­grav­nings­plat­sen är pla­ne­rad att lig­ga norr om Tens­ta i syd­väst­ra hör­net av Jär­va­fäl­tet, men är omtvistad. Den pla­ne­ra­de plat­sen har bytt plats och ären­det har bord­lagts i ju­ni och au­gusti samt och åter­re­mit­te­rats i sep­tem­ber.

Oli­ka in­tres­sen står mot varand­ra. Dels finns re­dan en disco-golf­ba­na på plat­sen, dels är det po­pu­lärt som re­kre­a­tions­om­rå­de. Nor­ra Jär­va stads­dels­råd tog i bör­jan av hös­ten ett ut­ta­lan­de där man sä­ger nej till ett be­slut om en be­grav­nings­plats på Jär­va­fäl­tet nu, att man först vill se ett hel­hets­grepp på hur Jär­va­fäl­tet skall fun­ge­ra som fri­lufts- och na­tur­om­rå­de och pla­ne­rar in en be­grav­nings­plats ef­teråt.

– Det är det vik­ti­gas­te fri­lufts­om­rå­det för så många män­ni­skor runt Jär­va­fäl­tet, och dis­kus­sio­ner­na kring Jär­va­fäl­tet har skett över hu­vu­det på folk som bor här, sä­ger Ar­ne Jo­hans­son från Nor­ra Jär­va stads­dels­råd Å and­ra si­dan finns ett stort be­hov av grav­plat­ser till en väx­an­de be­folk­ning, ett be­hov som på­ta­lats i 30 år.

– Var­je för­se­ning av be­slu­tet blir en be­svi­kel­se. Män­ni­skor vet in­te vart de ham­nar när de dör, i dag kan vi få be­gra­va vå­ra dö­da i Ty­resö. En trygg be­grav­nings­plats är vik­tig för att kän­na sig hem­ma; att få en slut­lig plats i jor­den, sä­ger Mo­ha­med Ha­gi Fa­rah från Rin­ke­by. Ären­det var up­pe i nämn­den i för­ra vec­kan, och för­sla­get till be­grav­nings­plats för­vän­tas va­ra fär­digt att stäl­las ut un­der vå­ren 2016, vil­ket är yt­ter­li­ga­re ett steg fram­åt i en lång­dra­gen be­sluts­pro­cess.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.