Ut­om­hus­bad vid Eg­ge­by gård

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Ett utom­hus bad i Jär­va har dis­ku­te­rats se­dan 1970-ta­let, och i mars 2015 gav Idrotts­nämn­den för­valt­ning­en i upp­drag att be­stäl­la en för­dju­pad ut­red­ning av ett ut­om­hus­bad vid Eg­ge­by gård till en kost­nad av 1 mil­jon kr. För­sla­get är att pla­ce­ra ba­det vid Eg­ge­by gård. Pro­jek­tet är i ett myc­ket ti­digt ske­de och bygg­start kom­mer att ske ti­di­gast 2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.