Fi:s kul­tur­po­li­tik for­mas i Tens­ta

I sön­dags ha­de det po­li­tis­ka par­ti­et Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv (Fi) en sam­man­komst i Tens­ta konst­hall. Mö­tet var ett start­skott för att ut­veck­la en ny kul­tur­po­li­tik och bland del­ta­gar­na fanns bland and­ra par­ti­le­da­ren Gud­run Schy­man.

Vi i Kista - - KULTUR - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

En av de som job­bat med att ar­ran­ge­ra mö­tet var An­ders Jacob­son. Han är själv dan­sa­re och mu­si­ker och en­ga­ge­rad i Fe­mi­nis­tiskt Ini­ti­a­tiv se­dan två år till­ba­ka.

– Syf­tet med mö­tet var att stär­ka det kul­tur­po­li­tis­ka ar­be­tet och att öpp­na upp för fle­ra att en­ga­ge­ra sig i att ut­for­ma po­li­ti­ken, sä­ger An­ders Jacob­son.

Mö­tet var öp­pet för bå­de par­ti­med­lem­mar och ic­ke­med­lem­mar.

Hur kom­mer det sig att ni val­de just Tens­ta konst­hall för ert mö­te?

– Det är vik­tigt att po­li­tis­ka mö­ten in­te ba­ra sker i in­nersta­den. Bå­de kul­tu­rel­la en­ga­ge­mang och po­li­tis­ka de­bat­ter of­ta är cen­tre­ra­de dit. Jag är själv upp­växt i Häs­sel­by och för oss som är en­ga­ge­ra­de i de här frå­gor­na är det mer na­tur­ligt att tän- ka Tens­ta, än att tän­ka ci­ty, och Tens­ta konst­hall är en av Stock­holms bäs­ta mö­tes­plat­ser för konst och sam­hälls­de­batt.

Bland de in­bjud­na ta­lar­na fanns bland and­ra Ha­tice Akalin­ci från Kvin­no­cen­ter Tens­ta-Hjuls­ta.

– För mig som ar­ran­gör var det vik­tigt att Kvin­no­cen­ter Tens­ta-Hjuls­ta med­ver­ka­de, att lyf­ta fram de som finns och ver­kar fe­mi­nis­tiskt på or­ten, och KITH be­dri­ver en vik­tig och in­spi­re­ra­de verk­sam­het, sä­ger An­ders Jacob­son.

Vil­ken var mö­tets höjd­punkt?

– För mig var det att hö­ra en kvin­na som va­rit ak­tiv fe­mi­nist i sitt hem­land, men in­te se­dan hon kom till Sve­ri­ge. Det här var det förs­ta po­li­tis­ka mö­tet hon gick på här.

FO­TO: MI­KAE­LA SUNDIN

VISIONSTALARE. Ha­tice Akalin­ci, Kvin­no­cen­ter i Tens­ta-Hjuls­ta, var en av fem in­bjud­na visionstalare när Fe­mi­nis­tiskt ini­ti­a­tiv träf­fa­des i Tens­ta konst­hall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.