Hus­by cent­rum an­pas­sas för kvin­nor

Hus­by cent­rum gö­ras om för att an­pas­sas bätt­re för kvin­nor. Det är Ve­ro­ni­ca Sti­ern­borg, ord­fö­ran­de för Väns­ter­par­ti­et i Kis­ta, som ta­git ett ini­ti­a­tiv för att ska­pa ett mer jäm­ställt cent­rum.

Vi i Kista - - KULTUR - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Många kvin­nor kän­ner sig ut­sat­ta i cent­rum.

En­ligt Helen Lars­son på Svens­ka bo­stä­der, som äger Hus­by cent­rum, finns det i dag en tyd­lig ga­tu­makts­ord-ning i Hus­by. En­kät­un­der­sök­ning­ar vi­sar på att kafé­et i Hus­by är en cen­tral fak­tor till att många kvin­nor kän­ner sig ut­sat­ta i cent­rum, det­ta rap­por­te­rar Sve­ri­ges ra­dio.

– Det många kvin­nor re­a­ge­rar på när de kom­mer upp från tun­nel­ba­ne­ut­gång­en är att de kän­ner sig kon­trol­le­ra­de och att man in­te kan rö­ra sig fritt på det tor­get där­för att det sit­ter så många män på det ka­feét. Vi har nu valt att flyt­ta kafé­et till det and­ra tor­get, sä­ger Helen Lars­son, till SR:s re­por­ter.

Svens­ka bo­stä­der kom­mer att sam­ar­be­te med KTH (Kung­li­ga tek­nis­ka hög­sko­lan), som bli­vit in­ter­na­tio­nellt upp­märk­sam­ma­de för sin forsk­ning om hur bå­de kvin­nor och män ska få till­trä­de till det of­fent­li­ga rum­met på sam­ma vill­kor, samt med en re­fe­rens­grupp be­stå­en­de av kvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.