Sam­ar­be­te för kor­ta­re

”Jobb­mäs­sa” står det på tre sto­ra an­slag när man kli­ver in i Käm­ping­e­sko­lan i Tens­ta. Här de­lar Jobb­torg och SFI Väs­te­rort lo­ka­ler, och för förs­ta gång­en har de till­sam­mans ar­ran­ge­rat en jobb­mäs­sa, som på­gick i tre da­gar i för­ra vec­kan.

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET - Ida Nil­sing ida.nil­sing@di­rekt­press.se 070-78 72 077

Se­dan ti­di­ga­re finns ett sam­ar­be­te mel­lan SFI Väs­te­rort och Jobb­torg i Tens­ta, bland an­nat bru­kar Jobb­torgs per­so­nal re­gel­bun­det hål­la works­hops med SFI-ele­ver på oli­ka jobb­re­la­te­ra­de te­man.

– Det hand­lar om att ut­nytt­ja varand­ras kom­pe­tens, sä­ger Ho­rea Arizcu­ri­na­ga, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re på SFI Väs­te­rort.

Men det är förs­ta gång­en som SFI och Jobb­torg tar ste­get och ar­ran­ge­rar nå­got så stort till­sam­mans som en tre da­gar lång jobb­mäs­sa. Förs­ta da­gen var för al­la som är in­skriv­na på Jobb­torg och samt­li­ga SFI-ele­ver, oav­sett kun­skaps­ni­vå, dag två och tre var för dem som har kom­mit li­te läng­re i si­na stu­di­er.

– Det be­ror på att vi in­te har haft möj­lig­het att ta in så många oli­ka tol­kar, sä­ger Sivan Sa­leh, stu­die- och yr­kes­väg­le­da­re på Jobb­torg.

Fle­ra fö­re­tag fanns på plats, ex­em­pel­vis en vi­ka­rie­pool för lä­ra­re, en flytt­fir­ma och ett städ­fö­re­tag, men ock­så fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner och CSN, som är myn­dig­he­ten för stu­di­e­stöd. SFI:s rek­tor Jan Eid­man tror att när or­det om mäs­san spri­der sig, så kom­mer än­nu fler fö­re­tag att va­ra in­tres­se­ra­de av att del­ta.

– Här kan man ju häm­ta folk! Det be­hövs över­allt, ex­em­pel­vis kom­mer det att be­hö­vas 100 000 nya un­der­skö­ters­kor till 2030. Då snac­kar vi stor­lek! sä­ger Jan Eid­man.

Någ­ra stu­den­ter har ar­be­tat med att gui­da be­sö­kar­na un­der jobb­mäs­san, fy­ra av dem är Fa­du­mo Ali, Sa­e­da Sa­leh, Giou­riln­ta Niko­la och Ejo­da Shi­mi. De har kom­mit oli­ka långt med språk­stu­di­er­na, men har det ge­men­samt att de lä­ser kur­ser med in­rikt­ning mot ser­viceyr­ken, och på frå­gan om vad de själ­va skul­le vil­ja ha för jobb, va­ri­e­rar sva­ren.

Sa­e­da Sa­leh näm­ner fri­sör, Ejo­da Shi­mi är ut­bil­dad in­om eko­no­mi och skul­le vil­ja fort­sät­ta att job­ba med bok­fö­ring, vil­ket hon gjort ti­di­ga­re.

– Jag ska träf­fa ”Kor­ta vägen” när de kom­mer hit i dag. De hjäl­per aka­de­mi­ker in på ar­bets­mark­na­den, sä­ger hon.

Fa­du­mo Ali fun­de­rar på un­der­skö­ters­ka el­ler barnskö­ta­re, yr­ken där man får ha kon­takt med män­ni­skor och gär­na nå­got där man får job­ba med barn. Giou­riln­ta Niko­la sä­ger att ett jobb, vil­ket som helst, du­ger för hen­ne.

Shi­van och Ho­rea Arizcu­ri­na­ga har job­bat länge med att för­be­re­da för jobb­mäs­san, bå­de lä­ra­re och per­so­nal från Jobb­torg har in­gått i de­ras team.

Hur tyc­ker ni att det har gått?

– Över för­vän­tan. Jag ha­de två ele­ver som var ar­ga över att de in­te fick va­ra med på de två sista da­gar­na, det tyc­ker jag var ett bra be­tyg. För­kla­ring­en är att vi kun­de in­te ha tol­kar för al­la pass, men näs­ta år, då kan de va­ra med!

För jobb­mäs­san kom­mer till­ba­ka. Det kanske in­te blir tre he­la da­gar, där­e­mot finns ett öns­ke­mål om att ha lik­nan­de ar­range­mang var­je ter­min.

AR­RANGE­MANG. För förs­ta gång­en ar­ran­ge­ra­des i för­ra vec­kan en Jobb­mäs­sa på SFI Väs­te­rort och Jobb­torg Kis­ta. Ho­rea Arizcu­ri­na­ga och Sivan Sa­leh har lett ar­be­tet. På bil­den syns även SFI:s rek­tor Jan Eid­man.

VI­DA­RE­UT­BILD­NING. Fa­du­mo Ali lä­ser svens­ka på SFI och fun­de­rar på att ut­bil­da sig till un­der­skö­ters­ka.

GUI­DER. Fa­du­mo Ali, Sa­e­da Sa­leh,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.