Peng­ar till ung­as or­ga­ni­se­ring

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

”Rå­det av Ena­de Kre­o­ler” har be­vil­jats 640 000 kro­nor av myn­dig­he­ten för ung­doms- och ci­vil­sam­häl­les­frå­gor (MUCF) för att be­dri­va ett pro­jekt i Väs­te­rort, vil­ket går un­der be­näm­ning­en ”Chil­la or­ga­ni­se­rat”.

Syf­tet med pro­jek­tet är ”att ska­pa nya sam­lings­lo­ka­ler för unga och att bätt­re ta till­va­ra på och nytt­ja be­fint­li­ga sam­lings­lo­ka­ler till för­mån för de unga som har be­hov i de om­rå­den pro­jek­tet är ak­tivt.

Pro­jek­tet ska gö­ra en in­ven­te­ring över be­fint­li­ga re­sur­ser, ge an­svar till lo­kalt för­ank­ra­de per­so­ner och lå­ta dem lyf­ta fram ung­as åsik­ter i frå­ga om om­rå­dets be­hov samt ta fram en hand­bok för hur ar­be­tet kan spri­das.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.