MER Vad gör en in­gen­jör?

Vi i Kista - - FAMILJ - KÄL­LA: TEK­NIK­FÖ­RE­TA­GEN

EN IN­GEN­JÖR är ut­bil­dad för att lö­sa pro­blem in­om sitt spe­ci­fi­ka om­rå­de. Det kan va­ra allt från att ut­veck­la pro­gram till mo­bi­ler el­ler byg­ga mil­jö­vän­li­ga hus, till att pla­ne­ra vägar­na i ka­ta­strof­om­rå­den el­ler de­sig­na sax­ar. Det kan ock­så va­ra att fun­de­ra ut hur pyt­tesmå ro­bo­tar in­u­ti en kropp kan räd­da liv el­ler hur man stop­par brand­ut­veck­ling­en i en ke­misk fa­brik.

EN UT­BIL­DAD in­gen­jör har bre­da tek­nis­ka kun­ska­per, men även kun­ska­per in­om en viss in­rikt­ning, ex­em­pel­vis de­sign, mil­jö el­ler IT. Det finns två grup­per av in­gen­jö­rer; hög­sko­le­in­gen­jö­rer och ci­vilin­gen­jö­rer. En hög­sko­le­in­gen­jör ut­veck­lar och för­bätt­rar tek­ni­ken som re­dan finns, me­dan ci­vilin­gen­jö­ren ar­be­tar med att pla­ne­ra och be­stäm­ma hur fram­ti­dens tek­nik ska se ut. Dess­utom är ut­bild­ning­ar­na oli­ka långa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.