MER Tek­nik­språng­et

Vi i Kista - - FAMILJ -

TEK­NIK­SPRÅNG­ET er­bju­der ungdomar som gått ut gym­na­si­et fy­ra må­na­ders be­tald prak­tik. Prak­tik­pro­gram­met är öp­pet för av­gång­se­le­ver un­der 21 år som är be­hö­ri­ga att sö­ka en in­gen­jörs­ut­bild­ning.

TEK­NIK­SPRÅNG­ET ge­nom­förs vår och höst och al­la prak­ti­se­rar i fy­ra må­na­der.

I DAGS­LÄ­GET tar en stor mängd fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner emot praktikanter för att vi­sa upp in­gen­jörs­yr­ket, bland dem finns ex­em­pel­vis Sand­vik, Nor­dea, Swe­dish Match, NCC, Vol­vo, SCA, Erics­son, IBM, Te­li­aSo­ne­ra.

TEK­NIK­SPRÅNG­ET drivs av Kung­li­ga in­gen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en på upp­drag av Skol­ver­ket och finns i he­la lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.