Mönst­ren i fo­kus hos Liv­styc­ket

Det är brå­da da­gar på Liv­styc­ket. Lör­dag den 28 no­vem­ber bju­der de in till sin år­li­ga jul­mark­nad i lo­ka­ler­na i Tens­ta cent­rum. När tid­ning­en var på be­sök var för­be­re­del­ser­na i full gång. Fast – å and­ra si­dan – det är all­tid brå­da da­gar på Liv­styc­ket.

Vi i Kista - - KULTUR - Ida.nil­sing@di­rekt­press.se

Det är mån­dag mor­gon på Liv­styc­ket i Tens­ta och den som har för sig att så­da­na morg­nar är slöa, har fel. Den käns­lan finns in­te här.

– Vi har mö­ten och be­sök he­la ti­den, sä­ger Birgitta Not­löf, verk­sam­hets­chef.

Vi ses kloc­kan nio på mor­go­nen, en tim­me se­na­re vän­tar de be­sök från Ar­bets­för­med­ling­en. Be­söks­grup­per kom­mer från he­la lan­det för att lä­ra av Liv­styc­kets me­to­der, och så tar de emot grup­per av pen­sio­nä­rer som kom­mer för att upp­täc­ka Tens­ta.

– De be­sö­ken hand­lar om in­teg­ra­tion. Det hand­lar om att byg­ga ett sam­häl­le för al­la, i dag är det än­nu mer gil­tigt än för 23 år se­dan när vi star­ta­de, sä­ger Birgitta Not­löf.

Själv är hon en ef­ter­frå­gad fö­re­drags­hål­la­re. I vå­ras var Liv­styc­ket i Lon­don och höll i en stor ut­ställ­ning på den svens­ka am­bas­sa­den, där fick hon fö­re­lä­sa för cir­ka 80 in­bjud­na gäs­ter.

– Ef­ter det blev jag bju­den till Bir­ming­ham, be­rät­tar hon.

Sam­ti­digt är hon no­ga med att be­to­na att det är del­ta­gar­na som är vik­ti­gast.

Nu finns 130 del­ta­ga­re som kom­mer för att va­ra en del av ar­be­tet på Liv­styc­ket och att lä­ra sig svens­ka, konst­när­ligt ar­be­te kom­bi­ne­ras med te­o­re­tis­ka stu­di­er.

Lör­dag den 28 no­vem­ber är det dags för den år­li­ga jul­mark­na­den, och för­u­tom en möns­ter­ka­val­kad och möj­lig­het att kö­pa lunch, bjuds det på le­van­de mu­sik av en ope­ras­ång­ers­ka, ac­kom­pan­je­rad av mu­sik från lu­ta.

– Ibland går man på jul­mark­nad och kö­per för att va­ra snäll, men det kan man ju in­te hål­la på med. Här kö-

per man för att det är snyggt, sä­ger Birgitta Not­löf.

Årets möns­ter är ”Liv­styc­ket i det grö­na”, som la­gom till ju­len kom­mer i rött. Rö­da löv och väx­ter på en vit bak­grund.

Mönst­ret har kom­mit till ge­nom att Liv­styc­kets del­ta­ga­re va­rit ute i na­tu­ren, stu­de­rat al­le­mans­rät­ten och oli­ka ty­per av träd och väx­ter, och till och med sut­tit i bac­kar­na, bland blom­mor­na, och ri­tat.

Se­dan har form­gi­va­ren Gill Wei­bull gått vi­da­re med teck­ning­ar­na och ska­pat ett möns­ter. På frå­gan om jul­mark­na­den blir an­norlun­da med tan­ke på att det är många män­ni­skor från oli­ka tra­di­tio­ner och bak­grun­der in­blan­da­de, drö­jer sva­ret li­te.

– Ju­len är ju för al­la och den fi­ras i sko­lor­na, och då fi­rar vi här ock­så. Vi bru­kar ha Lu­ci­a­fi­ran­de ock­så.

Här kö­per man för att det är snyggt.

Och sam­ti­digt, det som står i cent­rum på Liv­styc­kets jul­mark­nad är mönst­ren, och de ska­pas av del­ta­gar­na till­sam­mans.

På Liv­styc­ket bär var­je möns­ter på en histo­ria. Det gäl­ler på ju­len och un­der al­la and­ra de­lar av året.

Ida Nil­sing

FOTO: IDA NIL­SING

HÄN­DEL­SE­RIKT. Det hän­der myc­ket kring Liv­styc­ket. De re­ser, stäl­ler ut och tar emot be­sök, be­rät­tar verk­sam­hets­che­fen Birgitta Not­löf. Lör­da­gen den 28 no­vem­ber är det jul­mark­nad i Tens­ta.

MÖNS­TER­KA­VAL­KAD. Hö­gar med kud­dar och ty­ger lig­ger stap­la­de i vän­tan på att få ta plats på jul­mark­nads­bor­det.

SAM­AR­BE­TE. Del­ta­ga­re och hand­le­da­re hjälps åt för att rul­la ut den vi­ta du­ken på lång­bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.