MER Liv­styc­ket

Vi i Kista - - KULTUR -

LIV­STYC­KET är ett kunskaps- och de­sign­cen­ter i Tens­ta med kvin­nor från he­la värl­den. Liv­styc­ket an­vän­der sig av av den ”funk­tio­nel­la pe­da­go­gi­ken”; konst­när­lig verk­sam­het som att sy, bro­de­ra och tryc­ka på tex­tili­er, kom­bi­ne­ras med te­o­re­tisk un­der­vis­ning i svens­ka, sam­hälls­kun­skap och da­ta.

LIV­STYC­KET är en ide­ell för­e­ning och drivs främst ge­nom bi­drag från Stock­holm stad och oli­ka pro­jekt­bi­drag. Al­la pro­duk­ter säljs till all­män­he­ten ge­nom för­e­ning­ens heläg­da bo­lag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.