Sov gott i hem­mets snyg­gas­te rum

Kväl­lar­na är mör­ka och kal­la, och du kän­ner dig väl­digt, väl­digt… väl­digt söm­nig. Gör vin­ter­nät­ter­na skö­na­re, morg­nar­na my­si­ga­re och sov­rum­met snyg­ga­re.

Vi i Kista - - BOSTAD -

Kän­ner du dig seg och slö un­der vin­ter­halv­å­ret? Du är in­te en­sam. Många sä­ger sig be­svä­ras av trött­het och ut­matt­ning när det är mörkt och kallt, så var­för in­te lyss­na på krop­pens sig­na­ler och ta det li­te lug­na­re? Om ett rum kom­mer till sin rätt un­der vin­tern så är det sov­rum­met. Här kan du vi­la, åter­häm­ta och my­sa.

RO­BUS­TA LI­LA OCH BRU­NA TO­NER Här blan­das mur­rig jord med mörk him­mel. Sti­len är ruf­fig, oborstad – men ock­så låg­mäld i fär­ger och ma­te­ri­al. Blan­da det strä­va med det blan­ka och det mör­ka med det lju­sa. For­mer­na är sto­ra och ro­li­ga, gär­na li­te miss­pas­sa­de, kan­ti­ga och im­per­fek­ta. Sto­ra blad och le­van­de väx­ter i rö­da ny­an­ser blir pric­ken över i:et.

VAR­MA PA­STEL­LER OCH GULD­IG LYX 2015 års tren­di­gas­te färgska­la, med star­ka ko­rall- och mörk­ro­sa to­ner, hål­ler i sig även un­der 2016. Bor­ta är de sva­la grö­na och vi­ta to­ner­na, nu nju­ter vi av tjoc­ka mat­ta färg­la­ger och hel­täc­kan­de fär­gy­tor. I sov­rum­met ger det ett varmt in­tryck som bå­de lug­nar och ger kraft.

FÄRGLÖST OCH SMAK­FULLT

Mät­ta­de to­ner

av vitt och sva­ga ny­an­ser av brunt, beige och guld är hett i sov­rum­met i vin­ter. På da­gar­na re­flek­te­ras det vi­ta och ger oss ener­gi, på kväl­len för­vand­las det lju­sa till my­sigt milt. Tänk på att in­te an­vän­da kal­la vi­ta to­ner, de åter­ger in­te glöd­lam­pans gu­la ljus li­ka bra som el­fen­bens­vitt och ljust beige.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.