Vad kän­ner du?

Vi i Kista - - HEJ KISTA - KRÖ­NI­KAN Elin Lörn­bo Sport­re­por­ter, elin.lorn­bo@di­rekt­press.se

Lång­samt el­ler snabbt, stort som smått, fy­siskt el­ler ef­ter­tänk­samt, in­di­vi­du­ellt el­ler till­sam­mans, del­ta­ga­re el­ler åskå­da­re. Char­men och gläd­jen finns all­tid oav­sett hur den ut­trycks. Jag ta­lar om sport och kär­le­ken till sport.

Jag he­ter Elin Lörn­bo och är just sport­re­por­ter här på tid­ning­en. Sport är det jag äls­kar. För visst är det häf­tigt med de käns­lor spor­ten ska­par– de finns all­tid in­blan­da­de oav­sett vil­ken sport det är. Se­dan är det fa­sci­ne­ran­de med den bredd av spor­ter som finns och hur många som be­rörs. Och det ab­so­lut fi­nas­te är: ge­men­ska­pen och mång­fal­den som ska­pas.

Jag skri­ver om sport i al­la dess for­mer, och vill lyf­ta fram spor­tens be­ty­del­se. Nu är jag på jakt ef­ter fler spor­ter, per­so­ner och käns­lor att skri­va om från vårt om­rå­de. Vil­ken sport ut­ö­var el­ler föl­jer du? Hör av dig och tip­sa mig om vad just du gör – och kän­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.