”Ex­per­ter”, vet ni ens vad ni snac­kar om?

Vi i Kista - - JÄRVAFÄLTET -

Med den­na text häv­dar jag ab­so­lut in­te mig själv va­ra ett språk­rör för he­la den mus­lims­ka be­folk­ning­en. Jag ven­ti­le­rar helt en­kelt en fru­stra­tion kring ter­mer­na som an­vänds av bå­de den me­di­a­la och po­li­tis­ka mak­ten.

Jag minns in­te ett liv in­nan 9/11, men jag minns att jag re­a­ge­ra­de förs­ta gång­en jag läs­te or­det ”Al­lah” i en tid­ning. Jag re­a­ge­ra­de, för att det lät som att det var en se­pa­rat Gud en­dast för mus­li­mer.

Al­lah är den ara­bis­ka ter­men för Gud, pre­cis så som ame­ri­ka­ner skri­ver God med ”O” och svens­kar skri­ver Gud med ”U”. Det­ta in­ne­bär in­te att svens­kar­na till­ber en Gud en­dast för svens­kar­na, el­ler tvärtom. Att ens be­hö­va uppre­pa det­ta gång på gång är bort­om löj­ligt.

Till en bör­jan var det rakt av öp­pet och tillå­tet att an­vän­da ter­mer­na mus­li­mer, islam och ter­ro­rism som sy­no­ny­mer. Nå­got som jag per­son­li­gen an­ser in­te har av­veck­lats fullt än­nu. I de­bat­ten idag sägs som­li­ga vil­ja bril­je­ra yt­ter­li­ga­re med si­na ord­ban­ker och vill gö­ra skill­nad på mus­li­mer och ji­ha­dis­ter.

In­te i en en­da ar­ti­kel har jag läst or­den Al­lah el­ler Ji­had an­vän­das kor­rekt.

Ji­had di­rek­tö­ver­satt be­ty­der strä­van, an­sträng­ning, kamp. Det finns två oli­ka sor­ters Ji­had, det lil­la och det sto­ra.

Det sto­ra Ji­had är den du gör in­ternt när du rann­sa­kar dig själv och ar­be­tar emot fres­tel­ser så som ego­ism och gi­rig­het. Fas­te­må­na­den Ra­ma­dan är ett gott ex­em­pel. Det du be­vitt­nar när du ser sväl­tan­de mus­li­mer un­der en hel må­nads tid är allt­så den störs­ta sor­tens Ji­had.

Det lil­la Ji­had är kam­pen mot orätt­vi­sa, och som sista ut­väg det för­svars­krig som tillåts i en för­tryckt si­tu­a­tion när fler­ta­let fred­li­ga för­sök miss­lyc­kats, vik­tigt att det­ta mås­te va­ra ett för­svar ef­ter en at­tack och ald­rig ett an­fall. Det fram­går tyd­ligt i Ko­ra­nen att kvin­nor, barn och äld­re ska sko­nas från det­ta. Ett ex­em­pel på det lil­la Ji­had är ex­em­pel­vis att av­sät­ta en oönskad dik­ta­tor.

Ji­had är även ett he­ders­fullt namn, Ji­had är en tra­fik­sko­la i Gö­te­borg. En mo­der i Frank­ri­ke ham­na­de i rät­te­gång som följd av sin son Ji­hads namn, som även rå­ka­de va­ra född den 11 sep­tem­ber. Kom­mer sam­ma kon­se­kvens ske om barn som är föd­da den 22 ok­to­ber döps till An­ton?

Det är oer­hört pro­vo­ce­ran­de att se des­sa ord miss­bru­kas och smuts­kas­tas på ett inkor­rekt sätt. På ett sätt som in­te en­dast ned­vär­de­rar mus­li­men, men som även får en att und­ra vil­ka igno­ran­ta så kal­la­de ex­per­ter det är som ska be­rät­ta för all­män­he­ten hur det lig­ger till, när dem knappt gjort en goog­le­sök­ning.

Men med tan­ke på de fel­ak­ti­ga ut­häng­ning­ar med full­stän­di­ga namn som görs på po­ten­ti­el­la ter­ro­ris­ter, så är kor­ri­ge­ring ut­av ord­val nå­got som lig­ger långt i fram­ti­den med den­na se­ga och in­hu­ma­na ut­veck­ling.

Me­lo­dy Fars­hin

Krö­ni­kör

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.