Hon dan­sa­de sig till VM

Vi i Kista - - SPORT - Elin Lörn­bo

Katja Lu­jan Eng­el­holm täv­la­de den gång­na hel­gen i Dans-VM i Wi­en. Det här är and­ra gång­en som hon och hen­nes dans­part­ner täv­lar emot värl­dens bäs­ta dan­sa­re på världs­mäs­ter­ska­pen. Pa­ret slu­ta­de som näst bäs­ta svens­kar och är väl­digt nöj­da.

I hel­gen var det dags för VM i dans. Den­na gång var det i Wi­en, Ös­ter­ri­ke, som täv­ling­en hölls. En som var på plats och som re­pre­sen­te­ra­de Sve­ri­ge är Akal­latje­jen Katja Lu­jan Eng­el­holm, 24 år.

– Vi har haft det jät­te­ro­ligt. Det är en häf­tig käns­la att få va­ra med och dan­sa bland värl­dens främs­ta dan­sa­re, be­rät­tar Katja Lu­jan Eng­el­holm, när Vi i Kis­ta pra­tar med hen­ne.

La­ti­na­me­ri­kansk dans med tre oli­ka dans­sti­lar, är vad Katja Lu­jan Eng­el­holm och hen­nes dans­part­ner Björn Pe­mer täv­lar i. Dans­sti­lar­na som in­går är ji­ve, pa­so dob­le, sam­ba, cha cha och rum­ba.

På hel­gens VM-täv­ling slu­ta­de dans­du­on som näst bäs­ta svens­ka par och de var strax ef­ter ett an­nat svenskt par som är ran­ka­de et­ta i Sve­ri­ge. Av täv­ling­ens 90 in­ter­na­tio­nel­la par blev det en 70:e plats – nå­got som de är myc­ket nöj­da över.

– Sve­ri­ge bru­kar in­te lan­da på toppla­ce­ring­ar ef­tersom spor­ten in­te är så stor här hem­ma. Vi gjor­de bra ifrån oss och jag tyc­ker att vi verk­li­gen fick till det som vi vil­le vi­sa, sä­ger Katja Lu­jan Eng­el­holm.

Det här var and­ra gång­en som Katja och Björn täv­la­de på VM. För­ra gång­en hölls täv­ling­en i Tjec­ki­en, då var pa­ret nå­got mer ner­vö­sa och även choc­ka­de över den maf­fi­ga in­ram­ning som VM in­ne­bär. Nu i Wi­en var det ett mer san­sat och er­fa­ret par som täv­la­de och vi­sa­de upp sig. Där­e­mot för­kla­rar Katja att spän­da ner­ver är nå­got som föl­jer när man får stå på sam­ma dans­golv och rygg i rygg som med världs­e­li­ten.

– Att be­hål­la fo­kus och själv­för­tro­en­de sam­ti­digt som ens fö­re­bil­der står bred­vid en är det svå­ra. Men i hel­gen var vi mer va­na och vi max­a­de till oss rent psy­kiskt. Och vi lyc­ka­des bra, sä­ger Katja.

Hel­gens sto­ra täv­ling in­ne­bar myc­ket lär­dom och in­spi­ra­tion som dans­pa­ret nu ta­git med sig hem. Må­let som Katja och Björn har är att bli bäst i Sve­ri­ge, i dag är de ran­ka­de som tvåa.

Katjas fram­gångsre­cept tror hon be­ror på att hon ald­rig har gett upp samt att hon all­tid ba­lan­se­rat dan­sen med ett lugn. I dag har det gått cir­ka 14 år se­dan hon bör­ja­de med dan­sen. Var­för det blev dans be­ror på in­spi­ra­tion från för­äld­rar­na. Än­da se­dan star­ten har hon täv­lat för sam­ma klubb, Sol­na Dans­sport­klubb. Och även dans­part­nern Björn Pe­mer har va­rit den­sam­ma un­der he­la ti­den.

– Jag och Björn kän­ner varand­ra ut och in. Vi är som sys­kon. Till­sam­mans hjäl­per vi varand­ra att ut­veck­las och det är nå­got som lö­nat sig nu i läng­den. Ald­rig ti­di­ga­re har vi va­rit när­ma­re att va­ra ran­ka­de som et­ta i Sve­ri­ge, be­rät­tar Katja.

FOTO: PRI­VAT

TÄV­LING. Katja Lu­jan-Eng­el­holm har med sin part­ner Björn Pe­mer täv­lat i Dans-VM två gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.