JÄRVAS PLASKDAMMAR TES­TA­DE

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Plask­dam­mar­na i Jär­va är po­pu­lä­ra – in­te minst där­för är det vik­tigt att hål­la rent. Sta­den skic­kar ut drift­tek­ni­ker två gång­er om da­gen på ett upp­drag som in­te all­tid är lätt.

Plask­dam­men i Hus­by gård är en av de po­pu­lä­ra­re. Flest barn bru­kar det va­ra un­der ef­ter­mid­da­gen, mel­lan kloc­kan 13 och 16, en­ligt en för­äl­der som bor i när­he­ten. Själv tyc­ker han och bar­nen om att gå dit på för­mid­da­gen, då det är li­te lug­na­re och plask­dam­men fylls på med vat­ten.

– Då är det pre­cis re­nat, sä­ger pap­pan.

Han vi­sar på strec­ket på dammkan­ten dit vatt­net nor­malt sett når, ung­e­fär dub­belt så högt upp.

– Vi går hit så fort det blir varmt, sä­ger han.

Dam­mar­na, som hör till Stock­holms stad, tit­tas till två gång­er om da­gen så att allt fun­ge­rar som det ska. Al­la dam­mar är klo­re­ra­de vil­ket sköts au­to­ma­tiskt.

Håv­ning, så att dam­men hålls ren, görs var­je dag och dam­mar­na töms på vat­ten åt- minsto­ne en gång i vec­kan. Då sker en or­dent­lig ren­gö­ring in­nan de fylls på med vat­ten igen, en­ligt mil­jö­för­valt­ning­en.

Vat­ten­pro­ver tas två gång­er om da­gen al­la da­gar i vec­kan; då kol­las klor­vär­de, pH-vär­de och tem­pe­ra­tur. Var 14:e dag tar ett an­nat fö­re­tag pro­ver för att kol­la ef­ter bak­te­ri­er. Om det skul­le vi­sa sig att bak­te­ri­e­hal­ten är för hög kom­mer dam­men att töm­mas di­rekt – där­ef­ter görs ett om­prov så att den ex­tra ren­gö­ring­en verk­li­gen hjälpt.

I fjol kom be­sked att dam­mar­na har för högt pH-vär­de. Ing­et far­ligt för ba­dar­na, men med rätt vär­de ha­de klo­ret va­rit mer verk­samt. Nu har en ap­pa­rat in­stal­le­rats som ska av­hjäl­pa pro­ble­met.

Jord­bak­te­ri­er blir dä­re­mot in­te så skräm­da av klor, i vil­ket fall in­te av den mängd klor som går att ha i bad­vat­ten. Har man ett öp­pet sår när man ba­dar kan det bli in­fek­te­rat av des­sa bak­te­ri­er.

Ef­tersom bas­säng­er­na är pla­ce­ra­de utom­hus är det svårt att helt und­vi­ka att det kom­mer skräp i vatt­net. Det står träd i när­he­ten och barn spring­er i grä­set mel­lan dop­pen – så det gäl­ler att de ba­dan­de gör sitt för att hål­la dam­men ren.

När mil­jö­för­valt­ning­en in­spek­te­rar dam­mar­na tit­tar de så att det hålls rent nä­ra dam­men och att det är så kal­lad hård­gjord yta när­mast dam­men. Regn och blåst gör att löv och an­nat ham­nar vid dam­men och för­valt­ning­en är med­ve­ten om att upp­gif­ten in­te är helt en­kel.

I Erikslund i Tens­ta är dam­men re­la­tivt ny­re­no­ve­rad och ett ras­ter har lagts över bot­ten.

– Det ser trev­li­ga­re ut och har bli­vit mer lätt­stä­dat, sä­ger Jan­ne Johansson, drift­tek­ni­ker på Skå ent­re­pre­nad som an­li­tats av Stock­holms stad för att ta hand om plask­dam­mar­na.

Ar­be­tet star­tar kloc­kan sex på morg­nar­na. Då hän­der det ibland att en­gångs­gril­lar och an­nat slängts ner i vatt­net.

– Det har kas­tats i sten och so­por sent på kväl­lar­na. Men att ung­do­mar an­ställs av för­valt­ning­en för att stä­da hjäl­per för­hopp­nings­vis, så att de får pli på si­na kom­pi­sar, sä­ger Jan­ne Johansson.

Vi går hit så fort det blir varmt.

KÄNNS IGEN. Jan­ne Johansson är drift­tek­ni­ker på Skå ent­re­pre­nad som skö­ter drif­ten av dam­mar­na åt Stock­holms stad. Han åker runt så of­ta att han blir igen­känd av bar­nen som bru­kar le­ka i dam­mar­na.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

UT­RYM­ME. In­nan plask­dam­men i Hus­by gård är helt fylld får man mer plats än på ef­ter­mid­da­gar­na.

HYGIEN. Klor ma­tas ut i la­gom mäng­der till plask­dam­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.