Läm­na­de sta­den bakom sig

Som­ma­ren är här och Stock­holm är fullt av ak­ti­vi­tet. Ab­be, Abel, Ti­na, Ab­di­rah­man, Jas­min, Zey­nab, To­ny och Em­na som­mar­job­bar hos Kis­ta-Rin­ke­by stads­dels­nämnd och har fått i upp­drag att ut­fors­ka fle­ra av som­ma­rens ak­ti­vi­te­ter. Här de­lar de med sig av si­na

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Är du trött på att gå till gym­met så kan du pro­va på att klätt­ra, för att man blev trött i ar­mar­na, det var en bra käns­la ef­ter att ha klätt­rat 15 me­ter högt upp, man kän­ner sig glad och stolt över sig själv. Det var en här­lig käns­la ef­ter att man ha­de kla­rat den där 15 me­ters höga väg­gen ef­tersom det in­te är nå­got man gör var­je dag. För de som in­te vill klätt­ra på den 15 me­ter höga väg­gen finns det en som är 10 me­ter.

Vår upp­le­vel­se var ro­lig för att vi fick tes­ta på nå­got nytt och att få käns­lan att klätt­ra. Det vi tyc­ker om klätt­ring­en var in­tres­sant.

Vi ger klätt­ring­en 4 av 5 ef­tersom det är en ro­lig sport men den fick in­te 5 av 5 ef­tersom det finns folk som är höjd­räd­da.

Adress: Ban­vakts­vä­gen 20, 171 48 Sol­na Te­le­fon:08-730 00 93 Öp­pet­ti­der: 09–22 Be­tyg: 4 av 5 + Ro­ligt att få upp­le­va nå­got nytt. – Om man är höjd­rätt så är det in­te ro­ligt. Är du trött på stads­li­vet och vill kom­ma bort en stund? Då re­kom­men­de­rar vi att du åker till Vax­hol­men. Vax­holm lig­ger i land­ska­pet Upp­land och är en skär­gårds­stad be­lä­gen på Vax­ön i Stock­holms län. Här finns det mas­sor av sa­ker att gö­ra om man är på be­sök. Man kan åka båt, bo på ho­tell, ba­da el­ler ba­ra hänga på de­ras vack­ra strän­der. Man kan även be­sö­ka Kastel­let som är nu­me­ra ett mu­se­um med ut­ställ­ning­ar. En­ligt oss är Vax­holm ett väl­digt trev­ligt stäl­le. Vi upp­lev­de det väl­digt lugnt och lant­ligt till skill­nad från Stock­holms ci­ty där pul­sen är hög. Vax­holm är ett stäl­le för de som vill kun­na slapp­na av ut­an att be­hö­va re­sa långt. Det är ett väl­digt bra stäl­le för de som vill skaf­fa som­mar­stäl­le som in­te är för långt ifrån stan.

Vi tyck­te att mil­jön var väl­digt vac­ker och det är in­te myc­ket folk som sam­las på ett stäl­le som det är i stan. När Vi kom fram till Vax­holm ut­fors­ka­de vi ön tills vi hittade en strand som vi val­de att spen­de­ra da­gen på. På stran­den so­la­de och ba­da­de vi. Dess­utom spe­la­de vi kort­spel samt bas­ket. Just där­för går det att nju­ta av stäl­let mer. Det finns många al­ter­na­tiv att ta sig till Vax­holm, de van­li­gas­te sät­ten är med bus­sar el­ler bå­tar. Vi val­de att åka med Wax­holms­bo­la­get som tog ung­e­fär 1 tim­ma och 15 min. Vi åk­te med bå­ten från Ström­ka­jen. Pri­ser­na för att åka är: Vux­na: 90 kr pen­sio­nä­rer barn: 7-19 år: 60 kr.

FOTO: TI­NA TAMIRZAHDE

Abel, Em­na, Ab­dul­la­hi, Ti­na, Zey­nab, Ab­di­rah­man, Jas­min, To­ny r vac­ke t Väl­dig fi­na mil­jöoch ter. öj­lig­he badm

Vår upp­le­vel­se var ro­lig för att vi fick tes­ta på nå­got nytt.

Ja s m in o c h E m n a

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.