Del 6 av ”Li­vets sten”

Vi i Kista - - SIDAN 1 - SKRIVEN AV JO­HAN ENGMAN

R evi­sor Ha­rald Sten­ström lås­te dör­ren till sitt kon­tor i Kis­ta gal­le­ria. Det var tis­dags­mor­gon och han ha­de un­der nat­ten kom­mit till­ba­ka från en se­mester­re­sa bland ita­li­ens­ka vin­går­dar. Ef­ter en vec­ka ut­an te­le­fon­sam­tal, in­ter­netupp­kopp­ling och sif­fer­jobb var han nu till­räck­ligt av­kopp­lad för vik­ti­ga ar­bets­upp­gif­ter. Un­der de ex­klu­si­va vin­prov­ning­ar­na ha­de han pla­ne­rat för de eko­no­mis­ka trans­ak­tio­ner­na. Al­la bank­kon­ton ut­om­lands var för­be­red­da för att ta emot 500 mil­jo­ner kro­nor.

Ha­rald Sten­ström ha­de märkt att Da­ni­el och Carl-Henrik släppt kon­trol­len över fö­re­ta­get. I stäl­let gick myc­ket tid till af­färs­re­sor och lyx­kon­fe­ren­ser. Ha­rald ha­de trött­nat på det kort­sik­ti­ga ar­bets­sät­tet. Som i natt, när de skic­kat ett mail di­rekt när han lan­da­de på Ar­lan­da. Ha­rald följ­de plikt­tro­get de kor­ta in­struk­tio­ner­na:

” Ta med ut­skrift över hel­gens AL­LA ut­tag. Vi har mö­te med po­li­sen kloc­kan 16 på Re­stau­rang Tosca­na. Med­de­la Ca­ro­li­na ock­så.”

Ha­rald av­skyd­de den då­li­ga fram­för­håll­ning­en och den non­cha­lan­ta in­ställ­ning­en. Fö­re­tags­ä­gar­na ha­de ald­rig upp­märk­sam­mat att Sten­ström räd­da­de fir­man var­je gång. Men nu var det dags att ta över allti­hop. Han ha­de gjort in­ställ­ning­ar­na för al­la trans­ak­tio­ner till vec­kan ef­ter. Det skul­le bli nöd­vän­digt att dö­da bå­de Da­ni­el och C-H.

Varsitt pi­stol­skott med ljud­däm­pa­re på Väs­ter­bron och se­dan ba­ra knuf­fa ner krop­par­na i det dju­pa vatt­net un­der. Ha­rald Sten­ström var en van pi­stol­skytt. Han ha­de täv­lat i di­strikts- och re­gi­onmäs­ter­skap och ha­de li­cens för tre re­volv­rar. All­ting skul­le gå lätt.

Ha­rald Sten­ström vi­da­re­be­ford­ra­de mai­let till sin kol­le­ga Ca­ro­li­na San­chez. Han viss­te att hon all­tid läs­te si­na mail, men att hon sva­ra­de säl­lan. Ca­ro­li­na job­ba­de tolv tim­mar om dyg­net och star­ta­de da­torn in­nan al­la and­ra vak­na­de. En­da pa­u­sen var för lunch när hon ring­de si­na för­äld­rar i Ecu­a­dor via Sky­pe. Ha­rald viss­te ingen­ting om hen­nes pri­vat­liv, men miss­tänk­te att hon ha­de nå­gon typ av af­fär med Car­lHen­rik. Det gjor­de ho­nom av­und­sjuk att de två ver­ka­de ha så nä­ra re­la­tion. Det kän­des som att det fanns hem­lig­he­ter som ing­en an­nan fick ve­ta.

Ha­rald stop­pa­de ner pap­pers­bun­ten som skri­va­ren ma­tat ut i sin port­följ och gick ner för trap­pan. Fot­ste­gen eka­de mot mar­mor­gol­vet när han gick för­bi två ad­vo­kat­kon­tor och ett fas­tig­hets­bo­lag. Han fun­de­ra­de på att ta en kaf­fe i Food cour­ten. Men var mer su­gen på att få kom­ma ut och sam­la tan­kar­na.

So­len blän­da­de ho­nom när han klev ut från gal­le­ri­an till myll­ret av män­ni­skor. Han be­stäm­de sig för att pro­me­ne­ra över Jär­va­fäl­tet bort till Re­stau­rang Tosca­na. Han äls­ka­de att få vand­ra ifred och tänk­te på ut­veck­lings­po­ten­ti­a­len med den tom­ma marky­tan. Fast han viss­te ock­så hur lo­kal­be­folk­ning­en pro­te­ste­rat när han för­sökt byg­ga ett ca­si­no just där.

Ha­rald tänk­te på den hal­va mil­jar­den som skul­le ge ho­nom ef­ter­läng­tad sta­tus när peng­ar­na var över­för­da. Han skul­le slu­ta yr­kes­ar­be­ta och ba­ra gö­ra det han tyck­te om: seg­la, spe­la golf och dric­ka kon­jak.

Han kun­de an­stäl­la folk som gjor­de al­la trå­ki­ga sa­ker och bju­da in si­na be­kan­ta för att skry­ta om allti­hop. Ha­rald öns­ka­de sig en vå­ning på Strand­vä­gen och ett hus i Thai­land. Där skul­le det bli lät­ta­re att hit­ta en kvin­na som pas­sa­de ho­nom. De två fru­ar han haft vil­le va­ra själv­stän­di­ga och jäm­ställ­da.

Ha­rald tänk­te att han hell­re vil­le gifta sig med nå­gon som viss­te sin plats och kun­de ta hand om hus­hål­let. Ha­rald Sten­ström sväng­de av från fäl­tet och hov­mäs­ta­ren tog emot ho­nom när han klev in på Re­stau­rang Tosca­na.

Det skul­le bli nöd­vän­digt att dö­da bå­de Da­ni­el och C-H.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.