Dåd mot Pri­de­flag­ga

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Jag är in­te för­vå­nad, ty­värr, jag ha­de för­vän­tat mig nå­gon form av re­ak­tion.

Pri­de­flag­gor har his­sats i bå­de Kis­ta och Tens­ta på upp­drag av re­spek­ti­ve stads­dels­nämnd. Men i Tens­ta cent­rum har flag­gan, som står för stolt­het och mång­fald hos hbt-per­so­ner, ut­satts för at­tac­ker.

– Det är in­te ac­cep­ta­belt på nå­got sätt, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M).

När Pri­de­flag­gan skul­le sät­tas upp i Tens­ta cent­rum blev den till att bör­ja med stu­len. Si­tu­a­tio­nen på mån­da­gen har be­skri­vits som hot­full.

Da­gen ef­ter för­svann he­la flagg­stång­en.

– I dag ska flag­gan va­ra up­pe igen i Tens­ta. Men det har va­rit sva­jigt, med hot och vad jag upp­fat­tar som ska­de­gö­rel­se, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son (M), vice ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den, på ons­dags­för­mid­da­gen.

I fjol tog Mo­de­ra­ter­na i bå­de Spånga-Tens­ta och Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­nämn­der ini­ti­a­ti­vet till att för­valt­ning­ar­na skul­le his­sa Pri­de­flag­gor. Det­ta fick klar­tec­ken i vå­ras och på mån­da­gen var det dags. Ut­an­för Rin­ke­byKis­ta stads­dels­för­valt­ning har flag­gan va­jat se­dan ti­dig mor­gon. Men i Tens­ta har den regn­bågs­fär­ga­de sym­bo­len allt­så in­te fått va­ja i fred.

– Det finns ett an­tal per­so­ner som in­te vill ha när­va­ro av flag­gan som sym­bol och in­te ha hbt-per­so­ner i stads­de­len. Det finns ing­en plats för den ty­pen av åsik­ter i vår stads­del, det vill jag va­ra oer­hört tyd­lig med. Ac­cep­te­rar man in­te al­las li­ka vär­de får man bo nå­gon an­nan­stans, då kan man in­te bo i Tens­ta, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son.

– Det är helt tyd­ligt vad de här in­te vill ha. Just där­för ska de få det – när­va­ro av Pri­de­flag­gor och att män­ni­skor kan le­va öp­pet med sin lägg­ning i vår stads­del, fort­sät­ter han.

När en bänk må­la­des Pri­de­fär­ger i Riss­ne i bör­jan av som­ma­ren, van­da­li­se­ra­des den om­gå­en­de. I Sö­der­täl­je klipp­tes li­nor­na till Pri­de­flag­gor­na av på tis­da­gen.

– Jag är in­te för­vå­nad, ty­värr, jag ha­de för­vän­tat mig nå­gon form av re­ak­tion, sä­ger Ole-Jör­gen Pers­son om hän­del­ser­na i Tens­ta cent­rum.

Tens­ta ska in­te va­ra en fri­zon för den här ty­pen av åsik­ter, me­nar han.

– I är­lig­he­tens namn, det här hän­der in­te i Spånga el­ler i Stock­holms in­nerstad.

Flag­gan kom­mer att fort­sät­ta his­sas. Ole-Jör­gen Pers­son hop­pas på ett sam­ar­be­te med ex­em­pel­vis or­ga­ni­sa­tio­nen bakom Stock­holm Pri­de in­för kom­man­de år.

– Det finns en väl­digt bred po­li­tisk enig­het kring det här. Vi är över­ens om al­las li­ka vär­de. Här kom­mer vi in­te att ge oss, sä­ger han.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

TI­DIGT. Ar­bets­vec­kan in­led­des med att his­sa den regn­bågs­fär­ga­de Pri­de­flag­gan vid Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.