Kan vi slip­pa va­ra fel­fria?

Vi i Kista - - HEJ KISTA - Re­por­ter Ul­ri­ca An­ders­son

Jag har en strand­kropp. En strand, en kropp – ta­daa!” Så har det lå­tit i sociala medier de se­nas­te må­na­der­na; jag minns ty­värr in­te vem upp­hovskvin­nan till ut­tryc­ket är, men många har ro­ats av vad som bor­de va­ra själv­klart. Hur vi ser ut i bad­klä­der be­hö­ver vi in­te fun­de­ra på så många vec­kor till, i det här landet åt­minsto­ne.

När jag satt på tun­nel­ba­nan på väg mel­lan jobb i mån­dags mor­se, fun­de­ra­de jag in­te på så myc­ket alls när kvin­nan mitte­mot på­kal­la­de min upp­märk­sam­het. Hon sträck­te fram ett vi­sit­kort och för­kla­ra­de: ”Jag er­bju­der an­sikts­be­hand­ling.” Nu är det för­stås omöj­ligt att ve­ta (jag tac­ka­de nej och sat­te mig på en an­nan plats) om tan­ken var att just jag såg ut att be­hö­va det, el­ler om det var ett ovan­ligt på­flu­get sätt av skön­hets­in­du­strin att få folk i störs­ta all­män­het att kän­na att de in­te du­ger (och där­i­ge­nom för­vän­tas kö­pa dy­ra pro­duk­ter).

Men kan vi in­te ba­ra få se tröt­ta och ofel­fria ut? Åt­minsto­ne på mån­dags­morg­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.