”Inte­gre­ra fol­ket på varsin si­da fäl­tet”

Vi i Kista - - NYHETER - Felicia Karls­son felicia.karls­son@di­rekt­press.se

Missa in­te fri­id­rotts­e­ve­ne­mang­et på Spånga IP i au­gusti. Fy­ren i Hjuls­ta ar­ran­ge­rar till­sam­mans med Brom­ma IF två da­gar fri­id­rott. In­teg­ra­tion, sys­sel­sätt­ning och tillit för yng­re är grund­tan­ken.

– Vi sak­nar en fri­id­rotts­or­ga­ni­sa­tion här och så vill vi för­sö­ka inte­gre­ra fol­ket på varsin si­da om fäl­tet med varand­ra, sä­ger Hus­se­in Al Faily, från för­e­ning­en Fy­ren.

Han vill se en re­la­tion och ett för­tro­en­de som ska­pas mel­lan Hjuls­ta- och Spång­a­bor (and­ra si­dan fäl­tet), som han tyc­ker sak­nas i dag. Ge­nom eve­ne­mang­et, som ar­ran­ge­ras till­sam­mans med Brom­ma IF, får ung­do- mar­na chans att lä­ra kän­na varand­ra.

– Vi kän­ner att vis­sa som bor i om­rå­det kän­ner sig otryg­ga när de går runt i Hjuls­ta och Tens­ta. Fri­id­rotts­da­gen ska hjäl­pa oss att lä­ra kän­na varand­ra, för­stå vil­ka som bor i om­rå­det och ut­veck­la en re­la­tion, sä­ger Hus­se­in Al Faily.

– Vi gör det ock­så för att sys­sel­sät­ta folk. Det finns in­te så myc­ket att gö­ra här. Blå hu­set finns men där hän­der det in­te så myc­ket, så näs­tan ing­en går dit. När jag var yng­re ha­de vi in­te hel­ler så myc­ket att gö­ra, fort­sät­ter han.

Fri­id­rotts­da­gar­na kom­mer att äga rum 13 och 14 au­gusti då möj­lig­het finns att pro­va på längd­hopp, höjd­hopp, kul­stöt­ning, löp­ning och spjut­kast­ning med vor­tex­spjut.

– Lördagen är till för att pro­va på de oli­ka gre­nar­na och un­der sön­da­gen kan man täv­la om man vill, sä­ger Hus­se­in Al Faily.

Fy­rens mål­sätt­ning är att ar­ran­ge­ra eve­ne­mang­et var­je år. I Spånga-Tens­ta sak­nas en fri­id­rotts­för­e­ning. Den när­mas­te är Brom­ma IF och i sam­ar­be­tet med dem finns möj­lig­he­ter att ta till sig er­fa­ren­he­ter för att ska­pa en fri­id­rotts­för­e­ning i när­om­rå­det.

– Det finns en del barn i Hjuls­ta och Tens­ta som trä­nar fri­id­rott, men då mås­te de ta sig till en an­nan plats, vil­ket är ett hin­der för många. Vi har så­dant stort fo­kus på fot­boll och bas­ket här, vi be­hö­ver öpp­na för fler al­ter­na­tiv så det finns nå­got för al­la, sä­ger Ab­di­nas­ser Mo­hamud, ord­fö­ran­de i för­e­ning­en Fy­ren.

För­be­re­del­ser­na är un­der kon­troll, det en­da som sak­nas är stöd för bud­ge­ten, som stads­dels­för­valt­ning­en mås­te god­kän­na. Fy­ren fick i upp­drag av stads­dels­för­valt­ning­en att ge­nom­fö­ra två ar­range­mang un­der som­ma­ren för barn och ung­do­mar i om­rå­det.

De höll ett Eid-fi­ran­de ti­di­ga­re i som­mar och räk­nar nu med eko­no­misk stött­ning för att ge­nom­fö­ra frii-

drotts­e­ve­ne­mang­et.

– Vi hop­pas att stads­dels­för­valt­ning­en in­te svi­ker oss ef­ter att vi läm­nat vår bud-

get, sä­ger Ab­di­nas­ser Mo­hamud.

Vi har så­dant stort fo­kus på fot­boll och bas­ket här, vi be­hö­ver öpp­na för fler al­ter­na­tiv så att det finns nå­got för al­la.

FOTO: FELICIA KARLS­SON

FY­REN. Hus­se­in Al Faily och Ab­di­nas­ser Mo­hamud från för­e­ning­en Fy­ren.

IDROTTSHALL. Ut­ö­ver fri­id­rotts­da­gen har kil­lar­na star­tat en pro­test­lis­ta mot be­slu­tet om Hjul­sta­hal­len. En idrottshall skul­le byg­gas i Hjuls­ta men be­slu­tet togs till­ba­ka då ar­be­tet an­sågs för dyrt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.