Fler stöd­grup­per star­tas

Vi i Kista - - NYHETER -

Till hös­ten star­tar fle­ra nya grup­per och fö­re­läs­nings­se­ri­er för per­so­ner som stöt­tar och tar hand om en fa­mil­je­med­lem, vän, gam­mal el­ler ung som är sjuk el­ler funk­tions­hind­rad.

De an­hö­ri­ga er­bjuds en­skil­da samtal, råd­giv­ning, samt att del­ta i an­hö­riggrup­per och fö­re­läs­ning­ar.

Två av stöd­grup­per­na som pla­ne­ras är för för­äld­rar till barn med neu­ropsy­ki­a­tris­ka funk­tions­ned­sätt­ning­ar och en an­hö­riggrupp om psy­kisk ohäl­sa.

Ons­da­gen den 14 sep­tem­ber star­tar en fö­re­läs­nings­se­rie för an­hö­ri­ga som upp­le­ver stress och oro.

Fö­re­läs­ning­ar­na hålls i Växt­hu­set på Ång­er­man­na­ga­tan i Väl­ling­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.