Upp­drag: Byg­ga fram­tids­tro

Pa­trik Derk om förs­ta året på nya job­bet

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

– Jo tack, det känns bra. Man kän­ner hur stort upp­dra­get är, bå­de själ­va upp­gif­ten och att va­ra på en ny ar­bets­plats. Men det är ro­ligt att ar­be­ta på ett stäl­le där man kän­ner att al­la vill åt sam­ma håll.

Åt vil­ket håll vill du?

– Mitt upp­drag är att byg­ga fram­tids­tro. Det är olyck­ligt med upp­gi­ven­het.

Pa­trik Derk in­ter­vju­a­des pre­cis när han ha­de till­trätt som stads­dels­di­rek­tör. Då ha­de han då­lig koll på stads­de­len.

Hit­tar du till Rin­ke­by torg idag?

– Ja, det gör jag! Jag bör­jar kän­na mig hem­ma och kan ori­en­te­ra mig.

Vad har du gjort un­der det här året?

– Jag är ute och far gans­ka myc­ket och ham­nar på oli­ka mö­ten. Jag är li­te för säl­lan här på kon­to­ret. Mitt ar­be­te hand­lar om att sam­ta­la med and­ra, ska­pa en bild hos män­ni­skor om hur vi ska ar­be­ta.

Och det be­ty­der kon­kret?

– Ja, till ex­em­pel så ska vi flyt­ta ut de­lar av verk­sam­he­ten till Hus­by. Vi har re­dan ett med­bor­gar­kon­tor där, och vi vill utvid­ga det. Li­ka­dant i Rin­ke­by. Om vi har ett så­dant här mö­te om ett år, då ses vi på ett kafé i Hus­by. Vi kan för­läg­ga mö­ten där ut­an att det känns konst­lat. Vi mås­te va­ra på plats och va­ra nä­ra män­ni­skor­na i stads­de­len. Det går in­te här­i­från.

Det är snart tio år se­dan som Rin­ke­by och Kis­ta slogs sam­man till en stads­del. För- valt­ning­ens lo­ka­ler finns se­dan dess i Kis­ta, någ­ra hund­ra me­ter bort­om gal­le­ri­an, bland fö­re­tag och kon­tor.

– Det kan va­ra bra för dem som av oli­ka skäl be­hö­ver be­sö­ka so­ci­al­tjäns­ten att lo­ka­ler­na lig­ger av­si­des. För tjäns­te­män­nen kan det ock­så va­ra bra av sä­ker­hets­skäl. Men an­nars be­hövs vi i Hus­by och Rin­ke­by, där mås­te vi va­ra på plats. Det är in­te helt lätt att be­hål­la kraf­ten i att va­ra cent­ra­li­se­ra­de, och sam­ti­digt flyt­ta ut så myc­ket som möj­ligt.

Pa­trik Derk kom till Rin­ke­by-Kis­ta från ett ar­be­te som vd i ett fas­tig­hets­bo­lag i Sö­der­täl­je. Det fanns, och finns fort­fa­ran­de, sto­ra för­vänt­ning­ar på ho­nom. Han be­skrevs som en som lyft ett bo­stads­om­rå­de med då­ligt ryk­te.

– Då hand­la­de det om 5000 bo­en­de, nu hand­lar det om 50 000. Det är li­te skill­nad. Men här finns ock­så mer musk­ler att till­gå i för­änd­rings­ar­be­tet.

Pa­trik Derk har ett an­språks­löst kon­tor på and­ra vå­ning­en, som han de­lar med två and­ra.

– Jag satt här en­sam först, men nu har jag an­ställt två per­so­ner. Di­rek­tö­rens stab har va­rit myc­ket li­ten ti­di- ga­re, och vi be­hö­ver or­ga­ni­se­ra sam­ar­be­te.

In­ne­bär din tjänst myc­ket by­rå­kra­tiskt ar­be­te?

– Vi le­ver i en by­rå­kra­tisk och mall­styrd värld och vår myn­dig­hets­ut­öv­ning mås­te va­ra kor­rekt. Men jag le­ver in­te ett by­rå­kra­tiskt liv. Det är en ba­lans­gång, sva­rar Pa­trik Derk di­plo­ma­tiskt.

De när­mas­te pla­ner­na som stads­dels­di­rek­tö­ren har är att öpp­na två ”com­mu­ni­ty schools”, en i Rin­ke­by och en i Hus­by. Det ska va­ra sko­lor som är öpp­na på kväl­lar och hel­ger, där det finns en vakt­mäs­ta­re, men verk­sam­he­ten sköts av med­bor­gar­na själ­va.

– Det är tänkt att fun­ge­ra i be­fint­li­ga sko­lor, där för­e­ning­ar kan lå­na lo­ka­ler och or­ga­ni­se­ra oli­ka ak­ti­vi­te­ter. Det ska va­ra öp­pet för al­la och det ska fin­nas ett sche­ma över vad som hän­der.

Pa­trik Derk

tyc­ker att det svå­ras­te med job­bet som stads­dels­di­rek­tör är att hål­la ihop al­la frå­gor. Och att le­va med att sa­ker tar tid.

– Allt tar myc­ket läng­re tid än jag trott, suc­kar han. Men det viss­te jag ju. Jag tyc­ker att bå­de per­so­nal och med­bor­ga­re är tål­mo­di­ga. Jag vill gö­ra Rin­ke­by-Kis­ta till en bätt­re plats att bo och le­va på. Men det här är ett lång­sik­tigt ar­be­te.

Men jag le­ver in­te ett by­rå­kra­tiskt liv.

FOTO: MICHAEL FOLMER

FRAM­TIDS­TRO. Pa­trik Derk ef­ter ett år som stads­dels­di­rek­tör i Kis­ta-Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.