Kis­ta gal­le­ria ska bli säk­ra­re med hin­der

Kis­ta gal­le­ria har haft fle­ra rån un­der det gång­na året. Nu ska det byg­gas hin­der fram­för en­tré­er­na, för att för­hind­ra att bi­lar kan kö­ra in. Sista sep­tem­ber skul­le de va­ra plats. – Vi kom­mer in­te att hin­na klart tills dess, sä­ger Per Sand­berg, sä­ker­hets

Vi i Kista - - SIDAN 1 - Kerstin Gustafs­son kerstin.gustafs­son@di­rekt­press.se

Kis­ta gal­le­ria, som ut­satts för fle­ra rån un­der det gång­na året, ska få hin­der fram­för en­tré­er­na som ska gö­ra det svå­ra­re för bi­lar att helt en­kelt kö­ra in. De skul­le ha va­rit plats nu, den sista sep­tem­ber, men har bli­vit för­se­na­de.

– Vi kom­mer in­te att hin­na klart tills dess, sä­ger Per Sand­berg, sä­ker­hets­an­sva­rig på fö­re­ta­get Ci­tycon, som äger Kis­ta gal­le­ria.

Ut­an­för en­trén till Jan Sten­becks torg finns de förs­ta hind­ren. Det är fas­ta stol­par som gjuts i mar­ken.

– Vi har märkt av en ök­ning av dagrå­nen ge­ne­rellt i Stock­holmstrak­ten, in­te ba­ra i Kis­ta gal­le­ria. Stol­par­na är en del i pla­nen att gö­ra gal­le­ri­an mer sä­ker.

Al­la en­tré­er,

ut­om de två där det är omöj­ligt att ta sig in med bil än­då, kom­mer att få des­sa hin­der. Men fort­fa­ran­de kan mo­pe­der ta sig in, ef­tersom gal­le­ri­an mås­te för­bli till­gäng­lig för funk­tions­ned­sat­ta i rull­stol.

– Ja, det är en ut­ma­ning att ha en så öp­pen gal­le­ria som möj­ligt, och sam­ti­digt gö­ra den sä­ker.

Bland de bu­ti­ker som drab­bas hår­dast av så kal­la­de smash and grab-kup­per är de som säl­jer guld och mo­bil­te­le­fo­ner. In­ne på Guld­fynd lå­ter per­so­na­len lutt­rad.

– Det har va­rit myc­ket nu un­der vå­ren, sä­ger Helena Lindqvist, bu­tiks­chef på Guld­fynd. Det är vår var­dag, brand­larm och bomb­hot. Men vi har re­dan ja­lu­si­er och larm, och har in­te va­rit ut­sat­ta.

I någ­ra

bu­ti­ker i Kis­ta gal­le­ria fram­förs kri­tik mot hur sä­ker­he­ten sköts, men ing­en vill stå med namn och bild i tid­ning­en. ”Med tan­ke på hur höga hy­ror vi be­ta­lar, så bor­de de kun­na gö­ra mer.” Och även väk­tar­na kri­ti­se- ras. ”Såg du fil­men på Youtu­be? Väk­ta­ren står ba­ra och tit­tar på när rå­net be­gås.”

– Väk­tar­na gjor­de helt rätt, sä­ger Per Sand­berg, på Ci­tycon. De får in­te in­gri­pa och ska in­te in­gri­pa. De ska ob­ser­ve­ra och in­for­me­ra po­li­sen om det som hänt. Ing­et an­nat.

Te­le­nors bu­tik

är en av dem som drab­bats hår­dast av rå­nen. Gabri­el­la Lan­der­man har ar­be­tat där se­dan i ju­ni, och bu­ti­ken har rå­nats två gång­er un­der den ti­den. Bi­lar har kört rakt in i glas­dör­rar­na. Bu­ti­ken har inga järn­ja­lu­si­er.

– Det är tur att det har hänt på nat­ten, sä­ger hon, när ing­en är här. Snat­te­ri­er sker he­la ti­den, men de här mo­bi­ler­na kan ju in­te an­vän­das som van­li­ga mo­bi­ler. Och vi har inga kon­tan­ter läng­re.

Hen­nes kol­le­ga, Jai­me Bu­gu­eño, be­vitt­na­de det se­nas­te rå­net, som sked­de i Tek­nik­ma­ga­si­net i när­he­ten av Te­le­nors bu­tik.

– Jag såg dem när de kom på en mo­ped. De var unga kil­lar och de åk­te fast se­na­re sam­ma dag. De ha­de stan­nat på McDo­nalds i Hus­by för att äta när po­li­sen grep dem.

Var­ken Gabri­el­la Lan­der­man el­ler Jai­me Bu­gu­eño kän­ner sig sär­skilt räd­da på ar­be­tet.

– Nej, men min mam­ma vill att jag ska job­ba nå­gon an­nan­stans, sä­ger Gabri­el­la Lan­der­man. Hon tyc­ker det känns osä­kert.

Hans Bo­berg, om­buds­man på fack­för­bun­det Han­dels i Stock­holm, kon­sta­te- rar att det va­rit näs­tan dag­li­ga in­ci­den­ter, med bråk och stöl­der, i gal­le­ri­an.

– Vi ut­bil­dar vå­ra med­lem­mar så gott vi kan, så att de lär sig han­te­ra si­tu­a­tio­nen när de upp­står.

Fac­ket har

en egen in­ter­net­ba­se­rad ut­bild­ning, ”Sä­ker i bu­tik”, som al­la med­lem­mar upp­ma­nas ta del av. Den ger grund­kun­ska­per i vil­ka krav de an­ställ­da kan stäl­la på si­na ar­bets­gi­va­re. I kol­lek­tivav­ta­let står det ock­så att ar­bets­gi­var­na har skyl­dig­het att ge den an­ställ­de stöd, om de ut­sätts för brott.

– Vi har krävt att bu­ti­ker­na in­te ska va­ra en­kel­be­man­na­de, ing­en ska be­hö­va ar­be­ta en­sam, men det följs in­te all­tid.

Vi har märkt av en ök­ning av dagrå­nen ge­ne­rellt i Stock­holmstrak­ten, in­te ba­ra i Kis­ta gal­le­ria.

FOTO:KERSTIN GUSTAFS­SON

HIN­DER. Stol­par fast­gjut­na i mar­ken ut­an­för en­tré­er­na ska hind­ra bi­lar­na att kö­ra in i Kis­ta gal­le­ria.

VITT­NE. Jai­me Bu­gu­eño såg när bu­ti­ken bred­vid rå­na­des. Det var två unga kil­lar på en mo­ped, som tog sig in på Tek­nik­ma­ga­si­net.

RÅN. Gabri­el­la Lan­der­man har ar­be­tat i Te­le­nors bu­tik I Kis­ta gal­le­ria se­dan ju­ni. Två gång­er har bu­ti­ken rå­nats un­der den ti­den.

KIS­TA. Dagrå­nen i Stock­holmstrak­ten ökar, in­te ba­ra i Kis­ta ut­an över­allt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.